Lietuvos valstybė

Svarbi akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių akcininkė ir valstybės įmonių savininkė, valdanti daugiausia komercinio naudojimo turto šalyje (rinkos vertė 2017 metų pabaigos duomenimis siekė 5,9 mlrd. eurų). Valstybės valdomos įmonės (VVĮ) sukuria svarią ekonominę vertę ir ženkliai prisideda prie visos šalies ekonominės raidos, svarbių strateginių projektų įgyvendinimo, be to, tai visos valstybės, tai yra visų Lietuvos mokesčių mokėtojų, turtas. Šiuo metu Lietuvos valstybė yra 65 įmonių savininkė arba didžiausia akcininkė.

Šiuo metu Lietuvoje
65
Valstybės valdomos įmonės
Rinkos vertė*
5,9
mlrd. eurų
Pajamos*
2,5
mlrd. eurų

Užtikriname kolegialių organų profesionalumą

Bene esminis įrankis siekiant profesionalios valdysenos yra profesionalių nepriklausomų kolegialių organų narių institutas. Nepriklausomų kolegialių organų narių svarba yra pabrėžiama ir detaliai aptariame EBPO, Pasaulio banko ir kitose gairėse. Lietuvoje VKC bendradarbiaudamas su Ūkio ministerija diegia ir tobulina šio instituto taikymą. VKC atstovai dalyvauja kolegialių organų narių atrankose, padeda organizuoti atrankos procesą, palaiko ryšį su išrinktais nepriklausomais kolegialių organų nariais, juos konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą.

Saugome akcininkų turtinius interesus

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje didžioji dalis valstybės valdomų įmonių yra valdomos šakinių, atitinkamos šakos politiką formuojančių, institucijų (pvz. žemės ūkio sektoriaus įmonės valdomos Žemės ūkio ministerijos), matoma didelė rizika, kad politikos įgyvendinimui gali būti skiriamas prioritetas, nereikalaujant adekvačių finansinių veiklos rezultatų. Siekiant mažinti šią riziką, VKC dalyvauja sprendimuose susijusiuose su akcininko lūkesčių nustatymu, skaičiuoja įmonių kapitalo grąžos reikalavimus (tvirtinamus LR Vyriausybės), teikia rekomendacijas strategijų tobulinimui ir kt.

Renkame ir teikiame informaciją

Skaidrumo užtikrinimas – vienas svarbiausių siekių VVĮ valdysenoje. Tai buvo ir viena pagrindinių priežasčių steigti VKC. Šiuo metu VKC teikia pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip toliau tobulinti Skaidrumo gaires. Skaidrumo gairės taip pat įpareigoja VKC vykdyti skaidrumą skatinančią veiklą: VKC renka informaciją apie įmonių veiklos rezultatus, specialiuosius įpareigojimus, strategijų įgyvendinimą, vadovų darbo užmokestį ir kt. Susisteminta informacija teikiama Vyriausybei, nekonfidenciali informacija – viešinama.

Konsultuojame profesionalios valdysenos klausimais

Konsultuojame valstybei atstovaujančias institucijas, valstybės valdomas įmones, savivaldybes ir jų įmones valdysenos klausimais. Taip pat rengiame Gerojo valdymo indeksą, kuriuo vertinamas įmonių geriausios valdysenos praktikos taikymas: šis indeksas apima Skaidrumo gairių reikalavimų ir rekomendacijų, Nasdaq bendrovių valdymo kodekso, gerosios užsienio praktikos įgyvendinimo ir kitus elementus. Siekiame, kad valstybės valdomos įmonės būtų įsidiegusios pasaulinius standartus atitinkančius valdysenos įrankius.

Skleidžiame gerąją praktiką

VKC atstovai veda seminarus, pristato naujausią valdysenos reglamentavimą VVĮ. Šiuo metu prioritetas teikiamas nepriklausomų kolegialių organų narių supažindinimui su VVĮ specifika, bendradarbiaujama su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Baltic Institute of Corporate Governance ir kt. Taip pat gerąja Lietuvos praktika dalinamasi su kitomis EBPO šalimis narėmis ir su EBPO bendradarbiaujančiomis šalimis.