• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis įregistruotas 2001 metais. Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys: augalininkystė, gyvulininkystė ir žemės ūkio mokslo, inovacijų bei pažangiausių gamybos technologijų diegimas ir plėtra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 1 548 1 104 1 608 1 320
Pardavimo savikaina 1 655 1 271 1 315 1 300
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -107 -167 293 20
Bendrojo pelno marža -7% -15% 18% 2%
Veiklos sąnaudos 208 124 199 166
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -315 -291 94 -146
Tipinės veiklos pelno marža -20% -26% 6% -11%
EBITDA 104 280 186 32
EBITDA marža 7% 25% 12% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -169 2 43 -76
Grynojo pelno marža -11% 0% 3% -6%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 954 535 1 073 504
Pardavimo savikaina 904 535 780 533
Bendrasis pelnas 50 -1 294 -29
Bendrojo pelno marža 5% -0% 27% -6%
Veiklos sąnaudos -247 69 130 84
Tipinės veiklos pelnas 297 -70 164 -113
Tipinės veiklos pelno marža 31% -13% 15% -22%
EBITDA 410 40 147 8
EBITDA marža 43% 7% 14% 1%
Grynasis pelnas 274 -91 134 -49
Grynojo pelno marža 29% -17% 12% -10%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 2 905 2 798 2 658 2 523
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 529 2 287 2 139 1 990
Finansinis turtas 22 24 25 5
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas 353 486 494 528
Trumpalaikis turtas 930 825 912 810
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 863 743 749 742
Per vienerius metus gautinos sumos 48 67 132 54
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19 14 31 14
TURTO IŠ VISO 3 835 3 622 3 587 3 364
Nuosavas kapitalas 1 183 1 185 1 228 1 152
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 344 1 225 1 126 1 037
Įsipareigojimai 1 307 1 213 1 219 1 175
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 872 744 627 536
Ilgalaikiai įsipareigojimai 444 352 261 169
Trumpalaikiai įsipareigojimai 863 860 958 1 007
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 835 3 622 3 587 3 364
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 798 2 719 2 658 2 548
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 2 287 2 207 2 139 2 068
Finansinis turtas 24 24 25 3
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 486 487 494 477
Trumpalaikis turtas 825 1 010 929 1 035
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 743 922 766 932
Per vienerius metus gautinos sumos 67 64 132 48
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 1
Pinigai ir ekvivalentai 14 25 31 55
Turto iš viso 3 622 3 729 3 587 3 583
Nuosavas kapitalas 1 185 1 094 1 228 1 178
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 225 1 171 1 126 1 081
Įsipareigojimai 1 213 1 464 1 233 1 323
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 744 698 627 582
Ilgalaikiai įsipareigojimai 352 352 261 261
Trumpalaikiai įsipareigojimai 860 1 111 973 1 063
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 622 3 729 3 587 3 583

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 7% 0% 1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 0% 4% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 1% 6% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,63 0,51 0,46
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,70 0,96 0,95 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,21 0,09 0,17 0,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,64 0,30 0,45 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,37 0,39 0,59 0,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,93 1,33 1,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 25% 12% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 12% -26% 6% -11%
Grynojo pelno marža 11% 0% 3% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 58
Dividendai/grynasis pelnas 1,02
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 5% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 18% 4% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 8% 3% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,19 0,17 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 0,91 0,96 0,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,09 0,08 0,17 0,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,38 0,40 0,45 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,48 0,49 0,59 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,20 1,48 1,33 1,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 43% 7% 14% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 31% -13% 15% -22%
Grynojo pelno marža 29% -17% 12% -10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,4%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaAugalininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.dotnuvos-eukis.lt/
ROE

-6,3%

Darbuotojų skaičius

39