Valstybės valdomos įmonės

Įgyvendinat ES Trečiąjį energetikos paketą, reikalaujantį atskirti energijos perdavimo veiklą nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų, „Visagino atominės elektrinės“ (VAE) įmonių grupei priklausiusios AB Litgrid“ akcijos 2012 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai bendrovei „EPSO-G“. 2014 metų gegužės 21 d. UAB „EPSO-G“ iš Vokietijos koncerno „E.ON Ruhrgas International GmbH“ už 49,8 mln. eurų (171,8 mln. litų) išpirko 38,9 proc. „Amber Grid“ akcijų. Birželio 19 d. UAB „EPSO-G“ už 54,3 mln. eurų (187,6 mln. litų) išpirko dar 39,96 proc. įmonės akcijų iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smulkiųjų akcininkų. Po šių sandorių UAB „EPSO-G“ valdo 96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 147 105 156 837 234 522 225 246
Pardavimo savikaina 54 097 46 396 87 795 88 028
Bendrasis pelnas 93 008 110 441 146 727 137 218
Bendrojo pelno marža 63% 70% 63% 61%
Veiklos sąnaudos 216 849 93 856 101 844 137 579
Tipinės veiklos pelnas -123 841 16 585 44 883 -361
Tipinės veiklos pelno marža -84% 11% 19% -0%
EBITDA 137 370 53 354 87 415 40 465
EBITDA marža 93% 34% 37% 18%
Grynasis pelnas -13 291 12 647 39 074 -2 796
Grynojo pelno marža -9% 8% 17% -1%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 56 667 115 619 111 075 114 171
Pardavimo savikaina 24 762 40 158 42 209 45 819
Bendrasis pelnas 31 905 75 461 68 866 68 352
Bendrojo pelno marža 56% 65% 62% 60%
Veiklos sąnaudos 24 985 54 103 49 288 88 291
Tipinės veiklos pelnas 6 920 21 358 19 578 -19 939
Tipinės veiklos pelno marža 12% 18% 18% -17%
EBITDA 17 543 42 830 40 008 457
EBITDA marža 31% 37% 36% 0%
Grynasis pelnas 5 432 20 850 14 685 -17 481
Grynojo pelno marža 10% 18% 13% -15%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 726 433 948 674 946 982 629 559
Nematerialus turtas 1 596 1 701 2 138 4 674
Materialus turtas 721 298 943 692 941 376 620 438
Finansinis turtas 3 448 3 215 3 368 4 366
Kitas ilgalaikis turtas 92 66 100 81
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 174 640 203 449 146 442 140 897
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 682 7 302 5 709 3 666
Per vienerius metus gautinos sumos 97 634 124 468 107 971 115 285
Kitas trumpalaikis turtas 39 808 38 024 16 044 13 871
Pinigai ir ekvivalentai 27 517 33 655 16 718 8 075
Turto iš viso 901 073 1 152 123 1 093 424 770 456
Nuosavas kapitalas 191 529 202 387 240 413 236 247
Mažumos kapitalo dalis 14 159 12 837 13 509 12 241
Dotacijos ir subsidijos 108 140 190 609 258 738 22
Įsipareigojimai 601 404 759 127 594 273 534 187
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 249 513 391 679 279 162 253 084
Ilgalaikiai įsipareigojimai 376 138 491 985 425 442 362 851
Trumpalaikiai įsipareigojimai 225 266 267 142 168 831 171 336
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 901 073 1 152 123 1 093 424 770 456
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 955 531 946 982 936 054 629 559
Nematerialus turtas 2 008 2 138 4 318 4 674
Materialus turtas 950 135 941 376 928 337 620 438
Finansinis turtas 3 348 3 368 3 368 4 366
Kitas ilgalaikis turtas 40 100 31 81
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 174 700 146 442 117 141 140 897
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 614 5 709 5 283 3 666
Per vienerius metus gautinos sumos 141 755 107 971 98 112 115 285
Kitas trumpalaikis turtas 11 221 16 044 12 698 13 871
Pinigai ir ekvivalentai 15 110 16 718 1 048 8 075
Turto iš viso 1 130 231 1 093 424 1 053 195 770 456
Nuosavas kapitalas 219 625 240 413 253 363 236 247
Mažumos kapitalo dalis 12 921 13 509 12 813 12 241
Dotacijos ir subsidijos 259 955 258 738 257 664 22
Įsipareigojimai 650 651 594 273 542 168 534 187
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 345 190 279 162 263 756 253 084
Ilgalaikiai įsipareigojimai 457 212 425 442 388 242 362 851
Trumpalaikiai įsipareigojimai 193 439 168 831 153 926 171 336
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 130 231 1 093 424 1 053 195 770 456

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -2% 1% 3% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% 6% 18% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 2% 5% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,28 0,34 0,26 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,78 0,76 0,87 0,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,73 0,73 0,83 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,15 0,21 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,22 0,19 0,25 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,80 1,06 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 93% 34% 37% 18%
Tipinės veiklos pelno marža -84% 11% 19% -0%
Grynojo pelno marža -9% 8% 17% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 171 425 508 682
Dividendai/grynasis pelnas -0,01 0,03 0,01 -0,24
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 3% 3% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 18% 15% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 5% 4% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,26 0,25 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,90 0,87 0,76 0,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,87 0,83 0,73 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,21 0,21 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,22 0,25 0,24 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,96 1,06 0,96 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 37% 36% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 18% 18% -17%
Grynojo pelno marža 10% 18% 13% -15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 508 682
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,01 -0,24

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,8%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „EPSO-G“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302826889
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.epsog.lt
Grąža valstybei

682 tūkst. eurų

ROE

11,3%

Darbuotojų skaičius

1 014

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas ZukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Ilona VaitkuvienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Rytis Ambrazevičius Nepriklausomas narys, „Baltic Institute of Corporate Governance“ asociacijos prezidentas

VALDYBOS NARIAI

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, „ACI Europe“ valdybos narys, VĮ „Oro navigacija“ valdybos narys
 • Valdas VitkauskasNepriklausomas narys, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vyriausiasis bankininkas
 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vedėjas
 • Gediminas KaraliusEnergetikos ministerijos elektros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Informacija aktuali: 2018/10/31

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė, UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Inga ČerniukSusisiekimo ministerijos kanclerė
 • Raimondas RapkevičiusNepriklausomas narys, UAB „General Financing“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, įmonės finansų direktorius

Informacija aktuali: 2018-06-31