• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Įgyvendinat ES Trečiąjį energetikos paketą, reikalaujantį atskirti energijos perdavimo veiklą nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų, „Visagino atominės elektrinės“ (VAE) įmonių grupei priklausiusios AB Litgrid“ akcijos 2012 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai bendrovei „EPSO-G“. 2014 metų gegužės 21 d. UAB „EPSO-G“ iš Vokietijos koncerno „E.ON Ruhrgas International GmbH“ už 49,8 mln. eurų (171,8 mln. litų) išpirko 38,9 proc. „Amber Grid“ akcijų. Birželio 19 d. UAB „EPSO-G“ už 54,3 mln. eurų (187,6 mln. litų) išpirko dar 39,96 proc. įmonės akcijų iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smulkiųjų akcininkų. Po šių sandorių UAB „EPSO-G“ valdo 96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų. Pagrindinę UAB „EPSO-G“ veiklą sudaro stabilus elektros energijos tiekimas aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimas aukšto slėgio vamzdynais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 147 105 156 837 234 522 225 246
Pardavimo savikaina 54 097 46 396 87 795 88 028
Bendrasis pelnas 93 008 110 441 146 727 137 218
Bendrojo pelno marža 63% 70% 63% 61%
Veiklos sąnaudos 216 849 93 856 101 844 137 579
Tipinės veiklos pelnas -123 841 16 585 44 883 -361
Tipinės veiklos pelno marža -84% 11% 19% -0%
EBITDA 137 370 53 354 87 415 40 465
EBITDA marža 93% 34% 37% 18%
Grynasis pelnas -13 291 12 647 39 074 -2 796
Grynojo pelno marža -9% 8% 17% -1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 115 619 111 075 114 171 118 910
Pardavimo savikaina 40 158 42 209 45 819 61 098
Bendrasis pelnas 75 461 68 866 68 352 57 812
Bendrojo pelno marža 65% 62% 60% 49%
Veiklos sąnaudos 54 103 49 288 88 291 46 606
Tipinės veiklos pelnas 21 358 19 578 -19 939 11 206
Tipinės veiklos pelno marža 18% 18% -17% 9%
EBITDA 42 830 40 008 457 31 636
EBITDA marža 37% 36% 0% 27%
Grynasis pelnas 20 850 14 685 -17 481 8 597
Grynojo pelno marža 18% 13% -15% 7%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 726 433 948 674 946 982 629 559
Nematerialus turtas 1 596 1 701 2 138 4 674
Materialus turtas 721 298 943 692 941 376 620 438
Finansinis turtas 3 448 3 215 3 368 4 366
Kitas ilgalaikis turtas 92 66 100 81
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 174 640 203 449 146 442 140 897
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 682 7 302 5 709 3 666
Per vienerius metus gautinos sumos 97 634 124 468 107 971 115 285
Kitas trumpalaikis turtas 39 808 38 024 16 044 13 871
Pinigai ir ekvivalentai 27 517 33 655 16 718 8 075
Turto iš viso 901 073 1 152 123 1 093 424 770 456
Nuosavas kapitalas 191 529 202 387 240 413 236 247
Mažumos kapitalo dalis 14 159 12 837 13 509 12 241
Dotacijos ir subsidijos 108 140 190 609 258 738 22
Įsipareigojimai 601 404 759 127 594 273 534 187
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 249 513 391 679 279 162 253 084
Ilgalaikiai įsipareigojimai 376 138 491 985 425 442 362 851
Trumpalaikiai įsipareigojimai 225 266 267 142 168 831 171 336
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 901 073 1 152 123 1 093 424 770 456
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 946 982 936 054 629 559 618 924
Nematerialus turtas 2 138 4 318 4 674 4 663
Materialus turtas 941 376 928 337 620 438 609 758
Finansinis turtas 3 368 3 368 4 366 4 366
Kitas ilgalaikis turtas 100 31 81 137
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 146 442 117 141 140 897 139 033
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 709 5 283 3 666 4 740
Per vienerius metus gautinos sumos 107 971 98 112 115 285 94 054
Kitas trumpalaikis turtas 16 044 12 698 13 871 18 200
Pinigai ir ekvivalentai 16 718 1 048 8 075 22 039
Turto iš viso 1 093 424 1 053 195 770 456 757 957
Nuosavas kapitalas 240 413 253 363 236 247 243 221
Mažumos kapitalo dalis 13 509 12 813 12 241 11 638
Dotacijos ir subsidijos 258 738 257 664 22 0
Įsipareigojimai 594 273 542 168 534 187 514 736
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 279 162 263 756 253 084 232 094
Ilgalaikiai įsipareigojimai 425 442 388 242 362 851 349 930
Trumpalaikiai įsipareigojimai 168 831 153 926 171 336 164 806
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 093 424 1 053 195 770 456 757 957

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -2% 1% 3% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% 6% 18% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 2% 5% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,28 0,34 0,26 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,78 0,76 0,87 0,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,73 0,73 0,83 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,15 0,21 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,22 0,19 0,25 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,80 1,06 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 93% 34% 37% 18%
Tipinės veiklos pelno marža -84% 11% 19% -0%
Grynojo pelno marža -9% 8% 17% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 171 425 508 682
Dividendai/grynasis pelnas -0,01 0,03 0,01 -0,24
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 3% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% 15% -1% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 4% -0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,26 0,25 0,33 0,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,87 0,76 0,82 0,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,83 0,73 0,80 0,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,21 0,24 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 0,24 0,29 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,06 0,96 0,95 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 36% 0% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 18% 18% -17% 9%
Grynojo pelno marža 18% 13% -15% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 508 682
Dividendai/grynasis pelnas 0,01 -0,24

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „EPSO-G“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302826889
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.epsog.lt
Grąža valstybei

682 tūkst. eurų

ROE

11,3%

Darbuotojų skaičius

1 014

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas ZukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, „ACI Europe“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vedėjas
 • Gediminas KaraliusEnergetikos ministerijos Elektros skyriaus vedėjo pavaduotojas
 • Robertas VyšniauskasNepriklausomas narys, bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas

Informacija aktuali: 2019/09/01