• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Įgyvendinat ES Trečiąjį energetikos paketą, reikalaujantį atskirti energijos perdavimo veiklą nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų, „Visagino atominės elektrinės“ (VAE) įmonių grupei priklausiusios AB Litgrid“ akcijos 2012 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai bendrovei „EPSO-G“. 2014 metų gegužės 21 d. UAB „EPSO-G“ iš Vokietijos koncerno „E.ON Ruhrgas International GmbH“ už 49,8 mln. eurų (171,8 mln. litų) išpirko 38,9 proc. „Amber Grid“ akcijų. Birželio 19 d. UAB „EPSO-G“ už 54,3 mln. eurų (187,6 mln. litų) išpirko dar 39,96 proc. įmonės akcijų iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smulkiųjų akcininkų. Po šių sandorių UAB „EPSO-G“ valdo 96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų. Pagrindinę UAB „EPSO-G“ veiklą sudaro stabilus elektros energijos tiekimas aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimas aukšto slėgio vamzdynais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 156 342 234 522 225 246 245 833
Pardavimo savikaina 46 396 87 795 88 028 129 411
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 109 946 146 727 137 218 116 422
Bendrojo pelno marža 70% 63% 61% 47%
Veiklos sąnaudos 93 856 101 844 137 579 188 760
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 090 44 883 -361 -72 338
Tipinės veiklos pelno marža 10% 19% -0% -29%
EBITDA 52 859 87 415 40 465 -33 788
EBITDA marža 34% 37% 18% -14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 226 39 074 -2 796 -47 720
Grynojo pelno marža 8% 17% -1% -19%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 115 619 111 075 114 171 118 910
Pardavimo savikaina 40 158 42 209 45 819 61 098
Bendrasis pelnas 75 461 68 866 68 352 57 812
Bendrojo pelno marža 65% 62% 60% 49%
Veiklos sąnaudos 54 103 49 288 88 291 46 606
Tipinės veiklos pelnas 21 358 19 578 -19 939 11 206
Tipinės veiklos pelno marža 18% 18% -17% 9%
EBITDA 42 830 40 008 457 31 636
EBITDA marža 37% 36% 0% 27%
Grynasis pelnas 20 850 14 685 -17 481 8 597
Grynojo pelno marža 18% 13% -15% 7%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 948 674 689 321 629 559 540 535
Nematerialus turtas 1 701 2 138 4 674 8 867
Materialus turtas 943 692 683 715 620 438 509 821
Finansinis turtas 3 215 3 368 3 368 2 693
Kitas ilgalaikis turtas 66 100 1 079 19 154
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 203 449 146 442 140 897 144 128
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 302 5 709 3 654 4 763
Per vienerius metus gautinos sumos 124 468 107 971 115 285 95 948
Kitas trumpalaikis turtas 38 021 16 044 13 853 33 485
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 33 655 16 718 8 075 9 913
TURTO IŠ VISO 1 152 123 835 763 770 456 684 663
Nuosavas kapitalas 201 966 240 413 236 247 183 873
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 12 826 13 509 12 241 9 574
Dotacijos subsidijos 190 609 38 22
Įsipareigojimai 759 053 585 811 534 187 500 790
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 391 669 279 162 254 347 197 075
Ilgalaikiai įsipareigojimai 491 329 416 403 362 851 325 001
Trumpalaikiai įsipareigojimai 267 142 168 830 171 336 175 789
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 152 123 835 763 770 456 684 663
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 946 982 936 054 629 559 618 924
Nematerialus turtas 2 138 4 318 4 674 4 663
Materialus turtas 941 376 928 337 620 438 609 758
Finansinis turtas 3 368 3 368 4 366 4 366
Kitas ilgalaikis turtas 100 31 81 137
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 146 442 117 141 140 897 139 033
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 709 5 283 3 666 4 740
Per vienerius metus gautinos sumos 107 971 98 112 115 285 94 054
Kitas trumpalaikis turtas 16 044 12 698 13 871 18 200
Pinigai ir ekvivalentai 16 718 1 048 8 075 22 039
Turto iš viso 1 093 424 1 053 195 770 456 757 957
Nuosavas kapitalas 240 413 253 363 236 247 243 221
Mažumos kapitalo dalis 13 509 12 813 12 241 11 638
Dotacijos ir subsidijos 258 738 257 664 22 0
Įsipareigojimai 594 273 542 168 534 187 514 736
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 279 162 263 756 253 084 232 094
Ilgalaikiai įsipareigojimai 425 442 388 242 362 851 349 930
Trumpalaikiai įsipareigojimai 168 831 153 926 171 336 164 806
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 093 424 1 053 195 770 456 757 957

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 8% 4% -0% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 18% -1% -23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 13% -0% -28%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 1,16 1,08 1,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,38 0,87 0,82 0,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,36 0,83 0,80 0,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,58 0,24 0,28 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,35 0,29 0,34 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,84 1,06 0,95 1,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 37% 18% -14%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 19% -0% -29%
Grynojo pelno marža 5% 17% -1% -19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 700 508 682 750
Dividendai/grynasis pelnas 1,10 0,01 -0,24 -0,02
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 3% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% 15% -1% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 4% -0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,26 0,25 0,33 0,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,87 0,76 0,82 0,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,83 0,73 0,80 0,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,21 0,24 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 0,24 0,29 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,06 0,96 0,95 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 36% 0% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 18% 18% -17% 9%
Grynojo pelno marža 18% 13% -15% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 508 682
Dividendai/grynasis pelnas 0,01 -0,24

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „EPSO-G“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302826889
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.epsog.lt
Grąža valstybei

750 tūkst. eurų

ROE

-22,7%

Darbuotojų skaičius

1 005

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas ZukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas, Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas, Asociacijos „Koturnos“ vadovas
 • Gediminas KaraliusEnergetikos ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas
 • Robertas VyšniauskasNepriklausomas narys, bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas
 • Tomas TumėnasNepriklausomas narys, AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius ir valdybos narys

Informacija aktuali: 2020/07/01