• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

„Geoterma“ – tai 1991 metais įsteigta valstybinė įmonė, vėliau reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę. Bendrovės pagrindinė veikla yra karšto vandens gamyba Klaipėdos parodomojoje geoterminėje jėgainėje (KPGJ). Šiluma gaminama ją išgaunant iš žemos temperatūros geoterminio vandens ir deginant gamtines dujas. Didžioji dalis šilumos parduodama AB „Klaipėdos energija“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža
2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Pardavimo pajamos 301 928
Pardavimo savikaina 548 904
Bendrasis pelnas -247 23
Bendrojo pelno marža -82% 3%
Veiklos sąnaudos 155 103
Tipinės veiklos pelnas -402 -80
Tipinės veiklos pelno marža -134% -9%
EBITDA -129 85
EBITDA marža -43% 9%
Grynasis pelnas -360 -96
Grynojo pelno marža -119% -10%

Balansas

Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO
2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 5 822 5 822
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 5 822 5 822
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Biologinis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 285 285
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 44
Per vienerius metus gautinos sumos 202 202
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 39 39
Turto iš viso 6 107 6 107
Nuosavas kapitalas -1 348 -1 348
Mažumos kapitalo dalis 0 0
Dotacijos ir subsidijos 3 708 3 708
Įsipareigojimai 3 746 3 746
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 3 160 3 160
Ilgalaikiai įsipareigojimai 394 394
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 353 3 353
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 107 6 107

Finansiniai rodikliai

2015
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,72
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11%
Tipinės veiklos pelno marža 2%
Grynojo pelno marža 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 72
Dividendai/grynasis pelnas 0,50
2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -7% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 42% 41%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -12% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,52 0,52
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,08 0,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,07 0,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas -1,14 -1,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -43% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -134% -9%
Grynojo pelno marža -119% -10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Geoterma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaŠilumos gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis99,09%
http://geoterma.lt/

Vadovybė

  • Bankroto administratorė Raminta ValiulienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01