• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „GIS-Centras“ yra iš valstybės turto 1992 metais įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Svarbiausi VĮ „GIS-Centras” tikslai – atlikti valstybinių geoinformacinių sistemų projektavimo, diegimo, techninio palaikymo ir priežiūros, valstybinių geoinformacinių duomenų bazių kūrimo, jų aptarnavimo ir platinimo naudotojams darbus, taip pat vykdyti georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo funkcijas bei kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus geoinformacinių technologijų srityje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 441 1 028 1 566 1 008
Pardavimo savikaina 52 341 466 119
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 390 687 1 100 889
Bendrojo pelno marža 88% 67% 70% 88%
Veiklos sąnaudos 492 510 903 679
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -102 176 196 210
Tipinės veiklos pelno marža -23% 17% 13% 21%
EBITDA -79 199 226 237
EBITDA marža -18% 19% 14% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -99 162 162 177
Grynojo pelno marža -23% 16% 10% 18%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 596 205 1 361 275
Pardavimo savikaina 320 26 440 23
Bendrasis pelnas 276 179 921 252
Bendrojo pelno marža 46% 87% 68% 92%
Veiklos sąnaudos 172 399 504 354
Tipinės veiklos pelnas 104 -220 417 -102
Tipinės veiklos pelno marža 18% -108% 31% -37%
EBITDA 116 -207 432 -88
EBITDA marža 20% -101% 32% -32%
Grynasis pelnas 91 -220 383 -102
Grynojo pelno marža 15% -108% 28% -37%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 2 942 2 434 1 938 1 732
Nematerialus turtas 1 673 1 275 875 773
Materialus turtas 1 269 1 160 1 063 959
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 473 614 947 1 017
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 128 90 99 90
Per vienerius metus gautinos sumos 16 45 37 275
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 328 478 812 651
TURTO IŠ VISO 3 427 3 067 2 895 2 772
Nuosavas kapitalas 440 602 683 596
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 782 2 285 1 788 1 606
Įsipareigojimai 205 180 424 570
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 205 180 424 570
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 427 3 067 2 895 2 772
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 434 2 187 1 938 1 676
Nematerialus turtas 1 275 1 068 875 723
Materialus turtas 1 160 1 119 1 063 953
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 633 366 956 653
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 90 99 99 88
Per vienerius metus gautinos sumos 64 102 46 306
Kitas trumpalaikis turtas 0 50 0 50
Pinigai ir ekvivalentai 478 115 812 209
Turto iš viso 3 067 2 553 2 895 2 328
Nuosavas kapitalas 602 301 683 316
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 285 2 041 1 788 1 625
Įsipareigojimai 180 211 424 388
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 211 424 388
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 067 2 553 2 895 2 328

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 5% 5% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 31% 25% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 12% 16% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,65
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,09 3,41 2,24 1,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,45 2,91 2,00 1,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,32 0,53 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,38 0,72 0,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,60 1,97 2,44 1,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 19% 14% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 17% 13% 21%
Grynojo pelno marža 12% 16% 10% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 81 265 213
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 1,63 1,20
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% -4% 5% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 31% -32% 25% 91%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -4% 7% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,51 1,73 2,26 1,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,01 1,26 2,02 1,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,28 0,53 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,33 0,72 0,85
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,98 1,97 2,44 5,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% -101% 32% -32%
Tipinės veiklos pelno marža 18% -108% 31% -37%
Grynojo pelno marža 15% -108% 28% -37%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 81 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,63

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas121351441
  • SektoriusKita
  • VeiklaErdvinių duomenų platinimas ir aptarnavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.gis-centras.lt
Grąža valstybei

214 tūkst. eurų

ROE

27,9%

Darbuotojų skaičius

84

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Žilvinas StankevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01