Valstybės valdomos įmonės

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėta statyti 1974 metais. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. VĮ IAE visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Iš elektros energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia įmone. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindine IAE veikla tapo eksploatacijos nutraukimas. Pagrindinis įmonės tikslas – saugiai, laiku ir efektyviai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 152 192 194 201
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 152 192 194 201
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos -432 1 483 3 999 5 402
Tipinės veiklos pelnas 584 -1 291 -3 805 -5 201
Tipinės veiklos pelno marža 385% -672% -1967% -2588%
EBITDA -35 -1 571 -2 958 -4 531
EBITDA marža -23% -818% -1528% -2254%
Grynasis pelnas -1 075 -2 385 -3 966 -5 430
Grynojo pelno marža -708% -1241% -2050% -2701%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 44 105 96 105
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 44 105 96 105
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 867 1 936 2 387 3 015
Tipinės veiklos pelnas -823 -1 831 -2 291 -2 910
Tipinės veiklos pelno marža -1888% -1737% -2376% -2782%
EBITDA -538 -1 295 -1 937 -2 594
EBITDA marža -1234% -1229% -2009% -2480%
Grynasis pelnas -730 -1 911 -2 464 -2 967
Grynojo pelno marža -1675% -1813% -2555% -2836%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 347 259 385 968 284 284 302 338
Nematerialus turtas 257 133 130 90
Materialus turtas 326 460 361 298 276 218 301 775
Finansinis turtas 12 160 19 744 7 759 0
Kitas ilgalaikis turtas 8 383 4 794 176 473
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 229 043 185 314 360 584 399 032
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 793 17 246 120 855 96 171
Per vienerius metus gautinos sumos 154 327 113 907 172 296 230 586
Kitas trumpalaikis turtas 4 782 5 095 11 907 7 768
Pinigai ir ekvivalentai 53 141 49 065 55 526 64 507
Turto iš viso 576 302 571 282 644 868 701 370
Nuosavas kapitalas 111 869 109 484 105 517 100 087
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 454 276 451 165 527 833 588 201
Įsipareigojimai 10 158 10 633 11 518 13 082
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 158 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 10 633 11 518 13 082
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 576 302 571 282 644 868 701 370
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 388 618 284 284 307 101 302 338
Nematerialus turtas 104 130 108 90
Materialus turtas 368 499 276 218 298 924 301 775
Finansinis turtas 19 748 7 759 7 752 0
Kitas ilgalaikis turtas 267 176 317 473
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 244 111 360 584 313 936 399 032
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 430 120 855 112 095 96 171
Per vienerius metus gautinos sumos 187 135 172 296 141 895 230 586
Kitas trumpalaikis turtas 0 11 907 9 204 7 768
Pinigai ir ekvivalentai 39 546 55 526 50 742 64 507
Turto iš viso 632 730 644 868 621 037 701 370
Nuosavas kapitalas 107 429 105 517 103 054 100 087
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 513 740 527 833 497 440 588 201
Įsipareigojimai 11 562 11 518 20 543 13 082
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 562 11 518 20 543 13 082
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 632 730 644 868 621 037 701 370

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -2% -4% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 17,43 31,31 30,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 15,81 20,81 23,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -23% -818% -1528% -2254%
Tipinės veiklos pelno marža 385% -672% -1967% -2588%
Grynojo pelno marža -708% -1241% -2050% -2701%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -1% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -4% -4% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 21,11 31,31 15,28 30,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 19,61 20,81 9,83 23,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1234% -1229% -2009% -2480%
Tipinės veiklos pelno marža -1888% -1737% -2376% -2782%
Grynojo pelno marža -1675% -1813% -2555% -2836%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Ignalinos atominė elektrinė
 • Įmonės kodas255450080
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaIgnalinos atominės elektrinės ekploatacijos nutraukimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iae.lt/
ROE

-5,3%

Darbuotojų skaičius

1 983

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius KamienasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Tamara LašakonienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Rimvydas ŠtilinisNepriklausomas narys, UAB „EPSO-G“ Infrastruktūros direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Patricija CeikoEnergetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
 • Andrius BendikasNepriklausomas narys, AB Lietuvos paštas finansų ir administravimo padalinio direktorius
 • Artūras VilimasNepriklausomas narys, RB Rail AS vadovas Lietuvai ir Lenkijai

Informacija aktuali: 2018/10/31