• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėta statyti 1974 metais. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. VĮ IAE visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Iš elektros energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia įmone. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindine IAE veikla tapo eksploatacijos nutraukimas. Pagrindinis įmonės tikslas – saugiai, laiku ir efektyviai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 152 192 194 201
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 152 192 194 201
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos -432 1 483 3 999 5 402
Tipinės veiklos pelnas 584 -1 291 -3 805 -5 201
Tipinės veiklos pelno marža 385% -672% -1967% -2588%
EBITDA -35 -1 571 -2 958 -4 531
EBITDA marža -23% -818% -1528% -2254%
Grynasis pelnas -1 075 -2 385 -3 966 -5 430
Grynojo pelno marža -708% -1241% -2050% -2701%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 105 96 105 97
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 105 96 105 97
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 1 936 2 387 3 015 4 236
Tipinės veiklos pelnas -1 831 -2 291 -2 910 -4 139
Tipinės veiklos pelno marža -1737% -2376% -2782% -4267%
EBITDA -1 295 -1 937 -2 594 -3 285
EBITDA marža -1229% -2009% -2480% -3387%
Grynasis pelnas -1 911 -2 464 -2 967 -3 942
Grynojo pelno marža -1813% -2555% -2836% -4064%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 347 259 385 968 284 284 302 338
Nematerialus turtas 257 133 130 90
Materialus turtas 326 460 361 298 276 218 301 775
Finansinis turtas 12 160 19 744 7 759 0
Kitas ilgalaikis turtas 8 383 4 794 176 473
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 229 043 185 314 360 584 399 032
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 793 17 246 120 855 96 171
Per vienerius metus gautinos sumos 154 327 113 907 172 296 230 586
Kitas trumpalaikis turtas 4 782 5 095 11 907 7 768
Pinigai ir ekvivalentai 53 141 49 065 55 526 64 507
Turto iš viso 576 302 571 282 644 868 701 370
Nuosavas kapitalas 111 869 109 484 105 517 100 087
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 454 276 451 165 527 833 588 201
Įsipareigojimai 10 158 10 633 11 518 13 082
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 158 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 10 633 11 518 13 082
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 576 302 571 282 644 868 701 370
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 284 284 307 101 302 338 313 429
Nematerialus turtas 130 108 90 73
Materialus turtas 276 218 298 924 301 775 297 586
Finansinis turtas 7 759 7 752 0 15 279
Kitas ilgalaikis turtas 176 317 473 491
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 360 584 313 936 399 032 334 157
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 120 855 112 095 96 171 80 547
Per vienerius metus gautinos sumos 172 296 141 895 230 586 202 175
Kitas trumpalaikis turtas 11 907 9 204 7 768 0
Pinigai ir ekvivalentai 55 526 50 742 64 507 51 435
Turto iš viso 644 868 621 037 701 370 647 586
Nuosavas kapitalas 105 517 103 054 100 087 96 145
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 527 833 497 440 588 201 539 449
Įsipareigojimai 11 518 20 543 13 082 11 992
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 518 20 543 13 082 11 992
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 644 868 621 037 701 370 647 586

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -2% -4% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 17,43 31,31 30,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 15,81 20,81 23,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -23% -818% -1528% -2254%
Tipinės veiklos pelno marža 385% -672% -1967% -2588%
Grynojo pelno marža -708% -1241% -2050% -2701%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% -1% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -4% -5% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 31,31 15,28 30,50 27,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 20,81 9,83 23,15 21,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1229% -2009% -2480% -3387%
Tipinės veiklos pelno marža -1737% -2376% -2782% -4267%
Grynojo pelno marža -1813% -2555% -2836% -4064%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Ignalinos atominė elektrinė
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas255450080
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaIgnalinos atominės elektrinės ekploatacijos nutraukimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iae.lt/
ROE

-5,3%

Darbuotojų skaičius

1 983

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius KamienasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Rimvydas ŠtilinisNepriklausomas narys, UAB „EPSO-G“ Infrastruktūros direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Patricija CeikoEnergetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus patarėja
 • Andrius BendikasNepriklausomas narys, AB Lietuvos paštas finansų ir administravimo padalinio direktorius
 • Artūras VilimasNepriklausomas narys, RB Rail AS vadovas Lietuvai ir Lenkijai

Informacija aktuali: 2019/09/01