• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

„Ignitis grupė“ (buvusi UAB „Lietuvos energija“) – elektros energetikos įmones kontroliuojanti bendrovė. Įmonių grupė sukurta vykdant Lietuvos energetikos sektoriaus pertvarkymo planą, 2010 metais bendrovei perdavus VST ir Rytų skirstomųjų tinklų, „Lietuvos energijos“ (dabar „Ignitis gamyba“), Lietuvos elektrinės ir jų antrinių įmonių akcijas. Pagal ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus, 2012 m. rugsėjo pabaigoje grupei priklausiusios elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijos atlygintinai perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai uždarajai akcinei bendrovei „EPSO-G“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 1 095 766 1 101 630 1 100 831 1 254 226
Pardavimo savikaina 774 001 727 427 740 491 974 534
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 321 765 374 203 360 340 279 692
Bendrojo pelno marža 29% 34% 33% 22%
Veiklos sąnaudos 256 672 226 852 263 207 284 886
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 65 093 147 351 97 133 -5 194
Tipinės veiklos pelno marža 6% 13% 9% -0%
EBITDA 139 330 225 869 184 490 82 266
EBITDA marža 13% 21% 17% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 55 296 118 438 93 525 -7 942
Grynojo pelno marža 5% 11% 8% -1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 521 997 536 970 563 861 625 994
Pardavimo savikaina 351 431 373 628 366 863 457 679
Bendrasis pelnas 170 566 163 342 196 998 168 315
Bendrojo pelno marža 33% 30% 35% 27%
Veiklos sąnaudos 111 674 107 235 155 972 99 041
Tipinės veiklos pelnas 58 892 56 107 41 026 69 274
Tipinės veiklos pelno marža 11% 10% 7% 11%
EBITDA 99 078 99 215 85 275 111 985
EBITDA marža 19% 18% 15% 18%
Grynasis pelnas 51 365 51 903 41 622 58 323
Grynojo pelno marža 10% 10% 7% 9%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 1 955 377 2 061 183 2 015 468 2 411 211
Nematerialus turtas 21 539 32 261 36 360 106 330
Materialus turtas 1 631 117 1 770 814 1 761 082 2 091 590
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 302 721 258 108 218 026 213 291
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 383 853 370 969 489 600 442 884
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 80 144 44 183 94 985 73 792
Per vienerius metus gautinos sumos 128 043 141 247 140 363 168 556
Kitas trumpalaikis turtas 11 116 5 195 3 195 6 995
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 164 341 178 565 171 756 127 835
TURTO IŠ VISO 2 339 230 2 432 152 2 505 068 2 854 095
Nuosavas kapitalas 1 304 485 1 319 547 1 343 626 1 316 551
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 50 445 51 172 45 796 48 356
Dotacijos subsidijos 296 437 284 929 200 311 208 874
Įsipareigojimai 738 308 757 513 886 754 1 205 497
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 420 688 494 391 614 081 864 510
Ilgalaikiai įsipareigojimai 367 561 417 534 523 610 799 706
Trumpalaikiai įsipareigojimai 365 663 323 842 358 753 372 432
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 339 230 2 432 152 2 505 068 2 854 095
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 061 183 2 032 260 2 015 468 2 123 973
Nematerialus turtas 32 261 30 256 36 360 80 611
Materialus turtas 1 770 814 1 781 162 1 761 082 1 832 236
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 258 108 220 842 218 026 211 126
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 370 969 288 252 489 600 428 322
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 084 49 926 93 913 77 077
Per vienerius metus gautinos sumos 141 247 103 757 140 363 120 729
Kitas trumpalaikis turtas 6 073 30 791 83 568 99 720
Pinigai ir ekvivalentai 178 565 103 778 171 756 130 796
Turto iš viso 2 432 152 2 320 512 2 505 068 2 552 295
Nuosavas kapitalas 1 319 547 1 309 636 1 343 626 1 266 022
Mažumos kapitalo dalis 51 172 51 666 45 796 44 068
Dotacijos ir subsidijos 284 929 276 120 200 311 207 866
Įsipareigojimai 827 676 734 756 961 131 1 078 407
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 494 234 457 700 613 936 688 531
Ilgalaikiai įsipareigojimai 473 002 386 624 580 012 785 473
Trumpalaikiai įsipareigojimai 354 674 348 132 381 119 292 934
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 432 152 2 320 512 2 505 068 2 552 295

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% 5% 4% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 9% 7% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 14% 9% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,55 0,37 0,46 0,66
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,02 1,15 1,36 1,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,44 1,01 1,10 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,46 0,45 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,55 0,54 0,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 0,84 0,83 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 21% 17% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 13% 9% -0%
Grynojo pelno marža -5% 11% 8% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 100 706 63 350 21 755
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,85 0,68 -2,74
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 4% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 8% 7% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 6% 5% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,20 0,25 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 0,83 1,28 1,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,92 0,68 1,04 1,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,46 0,45 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,55 0,52 0,54 0,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,81 0,83 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 18% 15% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 10% 7% 11%
Grynojo pelno marža 10% 10% 7% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 100 706 78 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,85 0,84

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,6%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis grupė“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas301844044
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://www.ignitisgrupe.lt/
Grąža valstybei

21,8 mln. eurų

ROE

-0,6%

Darbuotojų skaičius

3 836

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius MaikštėnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius MaikštėnasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė SkibarkienėĮmonės organizacinio vystymo tarnybos direktorė
 • Darius KašauskasĮmonės finansų ir iždo tarnybos direktorius
 • Vidmantas SalietisĮmonės komercijos tarnybos direktorius
 • Dominykas TučkusĮmonės infrastruktūros ir plėtros tarnybos direktorius

Informacija aktuali: 2020/07/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius DaubarasNepriklausomas narys, „Saudi Aramco“ projektų vadovas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Andrius PranckevičiusNepriklausomas narys, AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
 • Daiva KamarauskienėFinansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė
 • Daiva Lubinskaitė-TrainauskienėNepriklausoma narė, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė, Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė

Informacija aktuali: 2020/07/01