• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įsteigta 1996 metų pabaigoje. Pagrindinė veikla – indėlių draudimas, bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimų investuotojams draudimas. Įmonė administruoja du fondus: indėlių draudimo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo. Tokio tipo veiklos Lietuvoje niekas daugiau nevykdo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 644 620 606 492
Pardavimo savikaina 0 0 606 492
Bendrasis pelnas 644 620 0 0
Bendrojo pelno marža 100% 100% 0% 0%
Veiklos sąnaudos 648 625 0 0
Tipinės veiklos pelnas -5 -5 0 0
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% 0% 0%
EBITDA 10 20 23 28
EBITDA marža 2% 3% 4% 6%
Grynasis pelnas 560 581 113 43
Grynojo pelno marža 87% 94% 19% 9%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 327 236 256 271
Pardavimo savikaina 606 0 492 0
Bendrasis pelnas -278 236 -236 271
Bendrojo pelno marža -85% 100% -92% 100%
Veiklos sąnaudos -278 236 -236 271
Tipinės veiklos pelnas 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
EBITDA 13 15 14 13
EBITDA marža 4% 6% 5% 5%
Grynasis pelnas 35 25 19 19
Grynojo pelno marža 11% 10% 7% 7%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 15 403 4 910 3 551 2 488
Nematerialus turtas 14 10 30 24
Materialus turtas 71 59 51 40
Finansinis turtas 15 318 4 842 3 470 2 424
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 19 386 10 851 12 349 13 432
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 128 12 5 1
Per vienerius metus gautinos sumos 5 023 2 3 12
Kitas trumpalaikis turtas 464 10 838 11 788 986
Pinigai ir ekvivalentai 771 0 554 12 433
Turto iš viso 34 789 15 762 15 900 15 920
Nuosavas kapitalas 15 099 15 680 15 835 15 879
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 19 690 82 65 42
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 507 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 19 183 82 65 42
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 34 789 15 762 15 900 15 920
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 551 3 531 2 488 3 760
Nematerialus turtas 30 23 24 18
Materialus turtas 51 44 40 33
Finansinis turtas 3 470 3 465 2 424 3 710
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 12 349 12 370 13 432 12 165
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 10 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 3 42 12 49
Kitas trumpalaikis turtas 11 788 3 800 986 938
Pinigai ir ekvivalentai 554 8 517 12 433 11 178
Turto iš viso 15 900 15 901 15 920 15 925
Nuosavas kapitalas 15 835 15 860 15 879 15 897
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 65 41 42 28
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 65 41 42 28
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 15 900 15 901 15 920 15 925

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 2% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 4% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,01 132,82 191,16 322,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,33 132,67 191,09 322,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,02 0,04 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,06 0,14 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05 0,04 0,04 0,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 3% 4% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% 0% 0%
Grynojo pelno marža 87% 94% 19% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 191,16 299,51 322,11 432,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 191,09 299,26 322,10 432,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,13 0,16 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 6% 5% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 11% 10% 7% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110069451
  • SektoriusKita
  • VeiklaIndėlių ir kitų įsipareigojimų investuotojams draudimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iidraudimas.lt/
Grąža valstybei

4 tūkst. eurų

ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

21

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Aurelija MažintienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01