• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įsteigta 1996 metų pabaigoje. Pagrindinė veikla – indėlių draudimas, bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimų investuotojams draudimas. Įmonė administruoja du fondus: indėlių draudimo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo. Tokio tipo veiklos Lietuvoje niekas daugiau nevykdo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 620 606 492 676
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 620 606 492 676
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 625 606 492 676
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -5
Tipinės veiklos pelno marža -1% % % %
EBITDA 20 23 28 33
EBITDA marža 3% 4% 6% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 581 113 43 45
Grynojo pelno marža 94% 19% 9% 7%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 327 236 256 271
Pardavimo savikaina 606 0 492 0
Bendrasis pelnas -278 236 -236 271
Bendrojo pelno marža -85% 100% -92% 100%
Veiklos sąnaudos -278 236 -236 271
Tipinės veiklos pelnas 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
EBITDA 13 15 14 13
EBITDA marža 4% 6% 5% 5%
Grynasis pelnas 35 25 19 19
Grynojo pelno marža 11% 10% 7% 7%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 4 910 3 551 2 488 7 227
Nematerialus turtas 10 30 24 15
Materialus turtas 59 51 40 30
Finansinis turtas 4 842 3 470 2 424 7 182
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 851 12 346 13 428 8 758
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 1 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 2 4 8 124
Kitas trumpalaikis turtas 10 838 11 788 986 494
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 554 12 433 8 139
TURTO IŠ VISO 15 762 15 900 15 920 15 987
Nuosavas kapitalas 15 680 15 835 15 879 15 924
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 82 65 42 63
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 82 65 42 63
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 762 15 900 15 920 15 987
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 551 3 531 2 488 3 760
Nematerialus turtas 30 23 24 18
Materialus turtas 51 44 40 33
Finansinis turtas 3 470 3 465 2 424 3 710
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 12 349 12 370 13 432 12 165
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 10 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 3 42 12 49
Kitas trumpalaikis turtas 11 788 3 800 986 938
Pinigai ir ekvivalentai 554 8 517 12 433 11 178
Turto iš viso 15 900 15 901 15 920 15 925
Nuosavas kapitalas 15 835 15 860 15 879 15 897
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 65 41 42 28
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 65 41 42 28
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 15 900 15 901 15 920 15 925

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 191,11 322,01 138,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 191,11 322,00 138,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,03 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,16 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 0,03 0,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 6% 5%
Tipinės veiklos pelno marža % % %
Grynojo pelno marža 19% 9% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 191,16 299,51 322,11 432,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 191,09 299,26 322,10 432,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,13 0,16 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 6% 5% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 11% 10% 7% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110069451
  • SektoriusKita
  • VeiklaIndėlių ir kitų įsipareigojimų investuotojams draudimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iidraudimas.lt/
Grąža valstybei

4 tūkst. eurų

ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Aurelija MažintienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01