Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1968 metais buvo įkurtas Statistikos departamento Respublikinis skaičiavimo centras, kuris 1994 metais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo reorganizuotas į akcinę bendrovę „Informacinio verslo paslaugų įmonė“. Bendrovės pagrindinė veikla – mokesčių už gyventojams suteiktas energetines-komunalines paslaugas, sumokėtų naudojant bendrąją atsiskaitymo knygelę, administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 650 616 621 405
Pardavimo savikaina 309 344 337 324
Bendrasis pelnas 341 272 284 81
Bendrojo pelno marža 52% 44% 46% 20%
Veiklos sąnaudos 207 171 173 155
Tipinės veiklos pelnas 135 100 111 -74
Tipinės veiklos pelno marža 21% 16% 18% -18%
EBITDA 160 129 134 1 182
EBITDA marža 25% 21% 22% 292%
Grynasis pelnas 128 100 103 987
Grynojo pelno marža 20% 16% 17% 244%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 302 247 157 130
Pardavimo savikaina 157 169 155 126
Bendrasis pelnas 144 78 3 4
Bendrojo pelno marža 48% 32% 2% 3%
Veiklos sąnaudos 94 75 80 71
Tipinės veiklos pelnas 51 3 -77 -67
Tipinės veiklos pelno marža 17% 1% -49% -51%
EBITDA 60 23 1 159 -46
EBITDA marža 20% 9% 737% -36%
Grynasis pelnas 46 13 975 -49
Grynojo pelno marža 15% 5% 620% -38%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 201 207 200 23
Nematerialus turtas 3 9 7 5
Materialus turtas 198 198 193 15
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 3
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 055 658 650 1 992
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 4 3 2
Per vienerius metus gautinos sumos 64 60 38 10
Kitas trumpalaikis turtas 396 271 274 250
Pinigai ir ekvivalentai 591 323 335 1 730
Turto iš viso 1 256 865 849 2 015
Nuosavas kapitalas 1 046 664 645 1 556
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 210 202 204 459
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 210 202 204 459
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 256 865 849 2 015
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 200 193 23 20
Nematerialus turtas 7 6 5 4
Materialus turtas 193 187 15 13
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 3 3
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 650 679 1 992 877
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 2 2 2
Per vienerius metus gautinos sumos 38 55 10 12
Kitas trumpalaikis turtas 274 331 250 250
Pinigai ir ekvivalentai 335 291 1 730 613
Turto iš viso 849 872 2 015 897
Nuosavas kapitalas 645 581 1 556 608
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 204 291 459 289
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 204 291 459 289
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 849 872 2 015 897

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 11% 9% 12% 69%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 12% 16% 90%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 15% 14% 18% 106%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,03 3,26 3,18 4,34
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,02 3,24 3,17 4,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,58 0,72 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,20 3,02 3,05 3,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66 0,72 0,95 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 21% 22% 292%
Tipinės veiklos pelno marža 21% 16% 18% -18%
Grynojo pelno marža 20% 16% 17% 244%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 110 202 21 240
Dividendai/grynasis pelnas 1,66 3,91 0,39 0,47
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 12% 7% 69% 105%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 10% 90% 156%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 12% 106% 186%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,18 2,34 4,34 3,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,17 2,33 4,34 3,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,72 0,65 0,28 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,05 2,79 3,64 2,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 0,93 0,37 0,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 9% 737% -36%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 1% -49% -51%
Grynojo pelno marža 15% 5% 620% -38%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 21 240
Dividendai/grynasis pelnas 0,39 0,47

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,6%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Informacinio verslo paslaugų įmonė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas123043773
 • SektoriusKita
 • VeiklaInformacijos kompiuterizuotas apdorojimas ir programinių priemonių kūrimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis51,67%
http://www.ivpi.lt/
Grąža valstybei

464 tūkst. eurų

ROE

89,7%

Darbuotojų skaičius

17

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Lina RamanauskaitėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Genė RamonienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/12/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Andrius DaukšasUAB įmonių grupės „INSERVIS“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Martynas Samulionis„INVALDA INVL" vyriausiasis analitikas

Informacija aktuali: 2018/12/31