• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Infostruktūra“ įkurta pagal 1992 m. strateginės Lietuvos informacinės infrastruktūros sukūrimo programą „Lietuva 2000“,  įpareigojant ją spręsti valstybės ryšių ir informatikos klausimus. Pagrindinė veiklos sritis – saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 7 132 8 419 6 580 6 065
Pardavimo savikaina 6 125 7 167 5 791 4 869
Bendrasis pelnas 1 007 1 252 789 1 196
Bendrojo pelno marža 14% 15% 12% 20%
Veiklos sąnaudos 810 1 073 1 201 1 024
Tipinės veiklos pelnas 196 179 -412 172
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% -6% 3%
EBITDA 967 963 715 1 202
EBITDA marža 14% 11% 11% 20%
Grynasis pelnas 224 144 -356 135
Grynojo pelno marža 3% 2% -5% 2%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 209 3 062 3 003 3 055
Pardavimo savikaina 3 000 2 370 2 499 2 395
Bendrasis pelnas 208 692 504 660
Bendrojo pelno marža 6% 23% 17% 22%
Veiklos sąnaudos 723 487 537 513
Tipinės veiklos pelnas -515 205 -33 147
Tipinės veiklos pelno marža -16% 7% -1% 5%
EBITDA 205 750 453 697
EBITDA marža 6% 24% 15% 23%
Grynasis pelnas -457 211 -76 145
Grynojo pelno marža -14% 7% -3% 5%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 5 126 4 731 4 203 3 627
Nematerialus turtas 297 234 101 122
Materialus turtas 4 830 4 497 4 032 3 460
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 69 44
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 958 2 716 2 198 2 709
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 101 104 82 231
Per vienerius metus gautinos sumos 284 474 562 237
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 2 573 2 137 1 554 2 241
Turto iš viso 8 084 7 447 6 401 6 336
Nuosavas kapitalas 4 907 4 899 5 401 5 524
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 609 1 119 3 0
Įsipareigojimai 1 569 1 428 997 811
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 11
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 569 1 428 997 800
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 8 084 7 447 6 401 6 336
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 4 203 3 902 3 627 3 197
Nematerialus turtas 101 96 122 93
Materialus turtas 4 032 3 736 3 460 3 060
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 69 69 44 44
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 198 2 558 2 709 3 151
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 82 26 231 169
Per vienerius metus gautinos sumos 562 961 237 919
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 554 1 572 2 241 2 062
Turto iš viso 6 401 6 460 6 336 6 349
Nuosavas kapitalas 5 401 5 612 5 524 5 584
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 3 1 0 0
Įsipareigojimai 997 847 811 765
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 11 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 997 847 800 765
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 401 6 460 6 336 6 349

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 3% -4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 5% -5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% -6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,89 1,90 2,20 3,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,82 1,83 2,12 3,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,89 1,08 0,95 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,54 1,71 1,48 1,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,48 1,72 1,26 1,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 11% 11% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% -6% 3%
Grynojo pelno marža 3% 2% -5% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 112 72 0 93
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,00 0,69
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -4% -2% 4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -3% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% -4% 5% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,20 3,02 3,39 4,12
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,12 2,99 3,10 3,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,95 0,94 0,95 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,48 1,46 1,55 1,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,26 1,19 1,11 1,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 24% 15% 23%
Tipinės veiklos pelno marža -16% 7% -1% 5%
Grynojo pelno marža -14% 7% -3% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 93
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,69

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Infostruktūra“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • SektoriusKita
  • VeiklaIT paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKrašto apsaugos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.is.lt/
Grąža valstybei

200 tūkst. eurų

ROE

4,1%

Darbuotojų skaičius

56

Vadovybė

  • Algimantas InčiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01