• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Infostruktūra“ įkurta pagal 1992 m. strateginės Lietuvos informacinės infrastruktūros sukūrimo programą „Lietuva 2000“,  įpareigojant ją spręsti valstybės ryšių ir informatikos klausimus. Pagrindinė veiklos sritis – saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 8 419 6 580 6 065 6 251
Pardavimo savikaina 7 167 5 791 4 869 4 822
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 252 789 1 196 1 429
Bendrojo pelno marža 15% 12% 20% 23%
Veiklos sąnaudos 1 073 1 201 1 024 1 051
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 179 -412 172 378
Tipinės veiklos pelno marža 2% -6% 3% 6%
EBITDA 963 715 1 202 1 449
EBITDA marža 11% 11% 20% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 157 -356 135 329
Grynojo pelno marža 2% -5% 2% 5%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 209 3 062 3 003 3 055
Pardavimo savikaina 3 000 2 370 2 499 2 395
Bendrasis pelnas 208 692 504 660
Bendrojo pelno marža 6% 23% 17% 22%
Veiklos sąnaudos 723 487 537 513
Tipinės veiklos pelnas -515 205 -33 147
Tipinės veiklos pelno marža -16% 7% -1% 5%
EBITDA 205 750 453 697
EBITDA marža 6% 24% 15% 23%
Grynasis pelnas -457 211 -76 145
Grynojo pelno marža -14% 7% -3% 5%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 4 745 4 203 3 627 3 002
Nematerialus turtas 234 101 122 87
Materialus turtas 4 497 4 032 3 460 2 891
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 13 69 44 25
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 641 2 143 2 521 3 112
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 26 43 33
Per vienerius metus gautinos sumos 474 562 438 388
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 137 1 554 2 040 2 691
TURTO IŠ VISO 7 460 6 401 6 336 6 401
Nuosavas kapitalas 4 913 5 390 5 524 5 758
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 119 3
Įsipareigojimai 1 251 855 692 576
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 9
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 186 783 681 567
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 460 6 401 6 336 6 401
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 4 203 3 902 3 627 3 197
Nematerialus turtas 101 96 122 93
Materialus turtas 4 032 3 736 3 460 3 060
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 69 69 44 44
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 198 2 558 2 709 3 151
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 82 26 231 169
Per vienerius metus gautinos sumos 562 961 237 919
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 554 1 572 2 241 2 062
Turto iš viso 6 401 6 460 6 336 6 349
Nuosavas kapitalas 5 401 5 612 5 524 5 584
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 3 1 0 0
Įsipareigojimai 997 847 811 765
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 11 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 997 847 800 765
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 401 6 460 6 336 6 349

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% -4% 4% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% -5% 4% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% -15% 6% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,56 2,74 3,70 5,49
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,36 2,70 3,64 5,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,48 0,95 0,95 0,98
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,59 1,47 1,55 1,89
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,59 1,28 1,11 1,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 34% 11% 20% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 22% -6% 3% 6%
Grynojo pelno marža 20% -5% 2% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 749 93 245
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,69 0,74
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -4% -2% 4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -3% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% -4% 5% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,20 3,02 3,39 4,12
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,12 2,99 3,10 3,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,95 0,94 0,95 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,48 1,46 1,55 1,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,26 1,19 1,11 1,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 24% 15% 23%
Tipinės veiklos pelno marža -16% 7% -1% 5%
Grynojo pelno marža -14% 7% -3% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 93
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,69

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Infostruktūra“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • SektoriusKita
  • VeiklaIT paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKrašto apsaugos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.is.lt/
Grąža valstybei

352 tūkst. eurų

ROE

7,5%

Darbuotojų skaičius

58

Vadovybė

  • Algimantas InčiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01