Valstybės valdomos įmonės

UAB INVEGA įsteigta 2001 metais. Bendrovės veiklos sritys – garantijų teikimas, labai mažų paskolų, mažų paskolų, kitų paskolų teikimo administravimas, rizikos kapitalo investavimas, paskolų palūkanų dalinio dengimo administravimas, finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimas ir kiti veiklos objektai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 415 1 471 1 353 1 407
Pardavimo savikaina -342 3 83 863
Bendrasis pelnas 1 756 1 468 1 270 545
Bendrojo pelno marža 124% 100% 94% 39%
Veiklos sąnaudos 423 341 360 171
Tipinės veiklos pelnas 1 333 1 128 910 374
Tipinės veiklos pelno marža 94% 77% 67% 27%
EBITDA 1 338 1 134 970 437
EBITDA marža 95% 77% 72% 31%
Grynasis pelnas 1 394 1 169 929 416
Grynojo pelno marža 99% 79% 69% 30%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 330 720 679 728
Pardavimo savikaina 35 -4 60 803
Bendrasis pelnas 295 723 619 -74
Bendrojo pelno marža 89% 100% 91% -10%
Veiklos sąnaudos 74 171 100 71
Tipinės veiklos pelnas 221 552 519 -145
Tipinės veiklos pelno marža 67% 77% 76% -20%
EBITDA 224 607 522 -85
EBITDA marža 68% 84% 77% -12%
Grynasis pelnas 230 539 500 -84
Grynojo pelno marža 70% 75% 74% -12%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 11 123 8 378 9 246 9 773
Nematerialus turtas 21 65 46 26
Materialus turtas 45 79 69 44
Finansinis turtas 10 873 8 080 8 934 9 476
Kitas ilgalaikis turtas 184 154 197 227
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 5 601 5 709 10 611 9 647
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 29 39 36 43
Per vienerius metus gautinos sumos 145 127 4 422 3 872
Kitas trumpalaikis turtas 2 354 4 506 4 046 3 313
Pinigai ir ekvivalentai 3 073 1 036 2 107 2 419
Turto iš viso 16 724 14 087 19 857 19 420
Nuosavas kapitalas 10 922 11 464 11 867 11 633
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 5 802 2 623 7 990 7 787
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 823 712 847 861
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 979 1 911 7 143 6 926
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 16 724 14 087 19 857 19 420
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 10 010 9 246 8 622 9 773
Nematerialus turtas 52 46 34 26
Materialus turtas 84 69 54 44
Finansinis turtas 9 723 8 934 8 340 9 476
Kitas ilgalaikis turtas 151 197 194 227
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 4 410 10 611 11 415 9 647
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 42 36 27 43
Per vienerius metus gautinos sumos 275 4 422 4 608 3 872
Kitas trumpalaikis turtas 3 294 4 046 5 170 3 313
Pinigai ir ekvivalentai 798 2 107 1 610 2 419
Turto iš viso 14 420 19 857 20 037 19 420
Nuosavas kapitalas 11 328 11 867 11 717 11 633
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 3 092 7 990 8 320 7 787
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 37 847 60 861
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 055 7 143 8 260 6 926
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 14 420 19 857 20 037 19 420

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 8% 5% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 10% 8% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 9% 7% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,12 2,99 1,49 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 2,97 1,48 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,10 0,08 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,15 0,15 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,13 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 95% 77% 72% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 94% 77% 67% 27%
Grynojo pelno marža 99% 79% 69% 30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 627 627 650 312
Dividendai/grynasis pelnas 0,45 0,54 0,70 0,75
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 7% 5% 6% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 8% 9% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 7% 9% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,44 1,49 1,38 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,43 1,48 1,38 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,08 0,08 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,15 0,15 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 68% 84% 77% -12%
Tipinės veiklos pelno marža 67% 77% 76% -20%
Grynojo pelno marža 70% 75% 74% -12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 650 312
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,70 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“
 • Įmonės kodas110084026
 • SektoriusKita
 • VeiklaParamos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŪkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://invega.lt/
Grąža valstybei

312 tūkst. eurų

ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

48

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Kęstutis MotiejūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Jūratė Blėdaitė-KatilienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus DatkūnasNepriklausomas narys, UAB Lietuvos paštas valdybos pirmininkas, AB „Amber Grid“ valdybos narys, Finansų analitikų asociacijos prezidentas

VALDYBOS NARIAI

 • Gytis BendoriusNepriklausomas narys, UAB RAMINORA direktorius, UAB „MediFocus“ direktorius, Biomapas CRO, UAB „Altameda“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybos narys
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narys, Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ stebėtojų tarybos narys
 • Rita ArmonienėŪkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė

Informacija aktuali: 2018/10/31

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus Rudaitis Ūkio ministerijos kancleris

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Lineta JakimavičienėŪkio ministerijos vyriausioji patarėja
 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys, VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys, AB „Detonas“ valdybos narys
 • Laura Garbenčiūtė-Bakienė Nepriklausoma narė, UAB Baltijos ekonomistas partnerė, VĮ Ignalinos atominė elektrinė Audito ir rizikos komiteto pirmininkė, AB Klaipėdos nafta Audito komiteto narė,
 • Arūnas Čiulada Nepriklausomas narys, UAB „Synergy finance“ direktorius, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra stebėtojų tarybos narys, Lietuvos Investicijų valdytojų asociacijos valdybos narys

Informacija aktuali: 2018/10/31