Valstybės valdomos įmonės

„Lietuvos energija“ (buvusi UAB „Visagino atominė elektrinė“) – elektros energetikos įmones kontroliuojanti bendrovė. Įmonių grupė sukurta vykdant Lietuvos energetikos sektoriaus pertvarkymo planą, 2010 metais bendrovei perdavus VST ir Rytų skirstomųjų tinklų, „Lietuvos energijos“ (dabar „Lietuvos energijos gamyba“), Lietuvos elektrinės ir jų antrinių įmonių akcijas. Pagal ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus, 2012 m. rugsėjo pabaigoje grupei priklausiusios elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijos atlygintinai perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai uždarajai akcinei bendrovei „EPSO-G“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 972 689 1 095 766 1 101 630 1 100 831
Pardavimo savikaina 612 380 774 001 727 427 740 491
Bendrasis pelnas 360 309 321 765 374 203 360 340
Bendrojo pelno marža 37% 29% 34% 33%
Veiklos sąnaudos 751 220 256 672 226 852 263 207
Tipinės veiklos pelnas -390 911 65 093 147 351 97 133
Tipinės veiklos pelno marža -40% 6% 13% 9%
EBITDA -258 994 139 330 225 869 184 490
EBITDA marža -27% 13% 21% 17%
Grynasis pelnas -279 961 55 296 118 438 93 525
Grynojo pelno marža -29% 5% 11% 8%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 244 534 521 997 536 970 563 861
Pardavimo savikaina 149 714 351 431 373 628 366 863
Bendrasis pelnas 94 820 170 566 163 342 196 998
Bendrojo pelno marža 39% 33% 30% 35%
Veiklos sąnaudos 55 143 111 674 107 235 155 972
Tipinės veiklos pelnas 39 677 58 892 56 107 41 026
Tipinės veiklos pelno marža 16% 11% 10% 7%
EBITDA 59 138 99 078 99 215 85 275
EBITDA marža 24% 19% 18% 15%
Grynasis pelnas 31 793 51 365 51 903 41 622
Grynojo pelno marža 13% 10% 10% 7%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 935 232 1 955 377 2 061 183 2 015 468
Nematerialus turtas 15 334 21 539 32 261 36 360
Materialus turtas 1 621 089 1 631 117 1 770 814 1 761 082
Finansinis turtas 123 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 298 687 302 721 258 108 218 026
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 433 943 383 853 370 969 489 600
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 62 351 80 144 45 084 93 913
Per vienerius metus gautinos sumos 152 091 128 043 141 247 140 363
Kitas trumpalaikis turtas 7 907 11 325 6 073 83 568
Pinigai ir ekvivalentai 211 019 164 341 178 565 171 756
Turto iš viso 2 369 176 2 339 230 2 432 152 2 505 068
Nuosavas kapitalas 1 308 890 1 304 485 1 319 547 1 343 626
Mažumos kapitalo dalis 48 830 50 445 51 172 45 796
Dotacijos ir subsidijos 304 449 296 437 284 929 200 311
Įsipareigojimai 755 836 738 308 827 676 961 131
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 391 564 420 688 494 234 613 936
Ilgalaikiai įsipareigojimai 351 560 372 645 473 002 580 012
Trumpalaikiai įsipareigojimai 404 277 365 663 354 674 381 119
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 369 176 2 339 230 2 432 152 2 505 068
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 011 432 2 061 183 2 032 260 2 015 468
Nematerialus turtas 24 005 32 261 30 256 36 360
Materialus turtas 1 717 976 1 770 814 1 781 162 1 761 082
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 269 451 258 108 220 842 218 026
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 319 054 370 969 288 252 489 600
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 40 328 45 084 49 926 93 913
Per vienerius metus gautinos sumos 99 877 141 247 103 757 140 363
Kitas trumpalaikis turtas 7 004 6 073 30 791 83 568
Pinigai ir ekvivalentai 171 845 178 565 103 778 171 756
Turto iš viso 2 330 486 2 432 152 2 320 512 2 505 068
Nuosavas kapitalas 1 315 552 1 319 547 1 309 636 1 343 626
Mažumos kapitalo dalis 59 391 51 172 51 666 45 796
Dotacijos ir subsidijos 291 977 284 929 276 120 200 311
Įsipareigojimai 722 957 827 676 734 756 961 131
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 490 985 494 234 457 700 613 936
Ilgalaikiai įsipareigojimai 442 133 473 002 386 624 580 012
Trumpalaikiai įsipareigojimai 280 824 354 674 348 132 381 119
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 330 486 2 432 152 2 320 512 2 505 068

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -11% 2% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -18% 4% 9% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -17% 3% 7% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,18 0,20 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,07 1,05 1,05 1,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,92 0,83 0,92 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,38 0,47 0,46 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,44 0,56 0,55 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,84 0,84 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -27% 13% 21% 17%
Tipinės veiklos pelno marža -40% 6% 13% 9%
Grynojo pelno marža -29% 5% 11% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 52 697 85 991 100 706 78 265
Dividendai/grynasis pelnas -0,19 1,56 0,85 0,84
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 5% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 9% 8% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 7% 6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,20 0,20 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,14 1,05 0,83 1,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 0,92 0,68 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,46 0,46 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,55 0,52 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,84 0,81 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 19% 18% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 11% 10% 7%
Grynojo pelno marža 13% 10% 10% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 100 706 78 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,85 0,84

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimas„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas301844044
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.le.lt/
Grąža valstybei

78,3 mln. eurų

ROE

9,6%

Darbuotojų skaičius

4 513

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius MaikštėnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Giedruolė Guobienė, UAB Verslo aptarnavimo centrasĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius MaikštėnasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė SkibarkienėĮmonės organizacinio vystymo tarnybos direktorė
 • Darius KašauskasĮmonės finansų ir iždo tarnybos direktorius
 • Vidmantas SalietisĮmonės komercijos ir paslaugų tarnybos direktorius
 • Dominykas TučkusĮmonės infrastruktūros ir plėtros tarnybos direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius DaubarasNepriklausomas narys, „Saudi Aramco“ projektų vadovas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Andrius PranckevičiusNepriklausomas narys, AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
 • Daiva Lubinskaitė-TrainauskienėNepriklausoma narė, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė, Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė
 • Ramūnas DilbaFinansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31