• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigta 1991 metais. Bendrovė administruoja ir prižiūri Lietuvoje eksploatuojamą geležinkelių tinklą. Pagrindinė jos veikla – krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra. Pagrindiniai įmonės konkurentai – Estijos ir Latvijos geležinkelių bendrovės.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 470 355 429 521 409 524 448 100
Pardavimo savikaina 388 318 360 020 344 959 355 058
Bendrasis pelnas 82 036 69 502 64 566 93 042
Bendrojo pelno marža 17% 16% 16% 21%
Veiklos sąnaudos 59 308 69 549 69 371 55 624
Tipinės veiklos pelnas 22 729 -48 -4 805 37 418
Tipinės veiklos pelno marža 5% -0% -1% 8%
EBITDA 139 597 120 498 122 483 156 458
EBITDA marža 30% 28% 30% 35%
Grynasis pelnas 19 376 669 -5 131 26 987
Grynojo pelno marža 4% 0% -1% 6%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 206 216 207 960 240 140 223 210
Pardavimo savikaina 172 182 182 696 172 362 168 153
Bendrasis pelnas 34 034 25 265 67 777 55 057
Bendrojo pelno marža 17% 12% 28% 25%
Veiklos sąnaudos 38 124 30 959 24 666 28 930
Tipinės veiklos pelnas -4 090 -5 694 43 112 26 127
Tipinės veiklos pelno marža -2% -3% 18% 12%
EBITDA 60 692 60 695 95 763 85 200
EBITDA marža 29% 29% 40% 38%
Grynasis pelnas -4 728 -6 058 33 046 18 642
Grynojo pelno marža -2% -3% 14% 8%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 883 174 1 961 219 1 966 510 1 909 825
Nematerialus turtas 18 406 18 061 30 745 24 445
Materialus turtas 1 858 256 1 935 287 1 928 063 1 879 492
Finansinis turtas 3 169 4 092 4 171 4 260
Kitas ilgalaikis turtas 3 343 3 778 3 531 1 628
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 154 229 116 575 119 577 157 748
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 59 709 54 521 46 430 37 552
Per vienerius metus gautinos sumos 51 056 43 294 46 737 35 905
Kitas trumpalaikis turtas 0 4 078 5 745 755
Pinigai ir ekvivalentai 42 496 14 682 20 666 83 536
Turto iš viso 2 037 403 2 077 793 2 086 087 2 067 572
Nuosavas kapitalas 1 014 966 1 099 419 1 094 039 1 138 694
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 574 116 576 611 596 382 520 962
Įsipareigojimai 448 320 401 763 395 666 407 916
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 311 223 320 709 301 470 268 533
Ilgalaikiai įsipareigojimai 294 145 307 238 281 795 269 218
Trumpalaikiai įsipareigojimai 154 175 94 525 113 870 138 699
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 037 403 2 077 793 2 086 087 2 067 572
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 966 510 1 942 262 1 909 825 1 870 911
Nematerialus turtas 30 745 29 049 24 445 22 842
Materialus turtas 1 928 063 1 906 305 1 879 492 1 842 167
Finansinis turtas 4 171 3 379 4 260 4 072
Kitas ilgalaikis turtas 3 531 3 530 1 628 1 830
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 119 577 130 148 157 748 161 347
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 46 430 44 191 37 552 46 438
Per vienerius metus gautinos sumos 46 737 59 546 35 905 40 848
Kitas trumpalaikis turtas 5 745 4 097 755 733
Pinigai ir ekvivalentai 20 666 22 316 83 536 73 328
Turto iš viso 2 086 087 2 072 410 2 067 572 2 032 258
Nuosavas kapitalas 1 094 039 1 087 853 1 138 694 1 156 139
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 596 382 605 685 520 962 519 065
Įsipareigojimai 395 666 378 872 407 916 357 054
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 301 470 283 076 268 533 239 795
Ilgalaikiai įsipareigojimai 281 795 264 979 269 218 228 377
Trumpalaikiai įsipareigojimai 113 870 113 893 138 699 128 677
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 086 087 2 072 410 2 067 572 2 032 258

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% -0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% -0% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 0% 0% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,15 0,14 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 1,23 1,05 1,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,61 0,66 0,64 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,24 0,21 0,20 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,26 0,22 0,21 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,47 0,41 0,37 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 28% 30% 35%
Tipinės veiklos pelno marža 5% -0% -1% 8%
Grynojo pelno marža 4% 0% -1% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 8 434 845 0 34 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,44 1,26 0,00 1,26
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -1% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -1% 2% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% 2% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,14 0,13 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 1,14 1,14 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,64 0,75 0,87 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,20 0,22 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,21 0,21 0,23 0,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,38 0,40 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 29% 40% 38%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -3% 18% 12%
Grynojo pelno marža -2% -3% 14% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 34 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,26

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110053842
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaGeležinkelių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litrail.lt
Grąža valstybei

34,0 mln. eurų

ROE

2,4%

Darbuotojų skaičius

9 968

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mantas BartuškaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Romas ŠvedasNepriklausomas narys, MB Romas Švedas ir partneriai direktorius, Jungtinių Tautų Ekonominės komisijos Europai Espoo Konvencijos Įgyvendinimo komiteto pirmininkas, VU TSPMI lektorius

VALDYBOS NARIAI

 • Mats Bo Knut HansonNepriklausomas narys, „MBK Advisory AB“ savininkas
 • Rolandas ZukasNepriklausomas narys, UAB „EPSO-G“ Generalinis direktorius
 • Monika Rimkūnaitė-BložėNepriklausoma narė, UAB „Mobilieji mokėjimai“ generalinė direktorė
 • Vladislav KondratovičSusisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys
 • Christian Oliver KuhnNepriklausomas narys, CK Rail and Logistics Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH direktorius

Informacija aktuali: 2019/09/01