• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos kinas“ įregistruota kaip valstybės įmonė 1990 metais. Bendrovė užsiima kino filmų ir vaizdajuosčių rodymu kino teatruose, kino filmų, vaizdajuosčių, autotransporto ir patalpų nuoma, kino filmų ir vaizdajuosčių subtitravimu, įgarsinimu ir restauravimu, kino filmų ir vaizdajuosčių saugojimu ir sandėliavimu ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 305 314 310 306
Pardavimo savikaina 243 192 204 185
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 62 122 106 121
Bendrojo pelno marža 20% 39% 34% 40%
Veiklos sąnaudos 96 79 81 83
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -34 43 25 38
Tipinės veiklos pelno marža -11% 14% 8% 12%
EBITDA 46 62 282 54
EBITDA marža 15% 20% 91% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -35 43 256 32
Grynojo pelno marža -11% 14% 83% 10%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 160 151 159 156
Pardavimo savikaina 92 98 106 100
Bendrasis pelnas 69 53 53 56
Bendrojo pelno marža 43% 35% 33% 36%
Veiklos sąnaudos 43 42 39 22
Tipinės veiklos pelnas 26 11 14 34
Tipinės veiklos pelno marža 16% 7% 9% 22%
EBITDA 35 260 22 43
EBITDA marža 22% 173% 14% 27%
Grynasis pelnas 25 252 3 33
Grynojo pelno marža 15% 168% 2% 21%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 408 389 311 295
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 407 389 311 295
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 291 359 708 752
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 2 0
Per vienerius metus gautinos sumos 27 31 32 35
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 263 326 674 717
TURTO IŠ VISO 699 748 1 019 1 048
Nuosavas kapitalas 671 714 969 1 001
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 28 34 50 47
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 18 14 15
Trumpalaikiai įsipareigojimai 21 16 37 32
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 699 748 1 019 1 048
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 389 319 311 305
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 389 319 311 305
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 359 677 708 737
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 2 2
Per vienerius metus gautinos sumos 31 45 32 45
Kitas trumpalaikis turtas 0 1 0 3
Pinigai ir ekvivalentai 326 630 674 687
Turto iš viso 748 996 1 019 1 042
Nuosavas kapitalas 714 966 969 1 004
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 35 30 50 38
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 6
Ilgalaikiai įsipareigojimai 19 12 14 17
Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 18 37 21
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 748 996 1 019 1 042

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 13% 6% 29% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 14% 6% 30% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 12% 54% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,76 22,41 19,39 23,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 18,04 22,37 19,34 23,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,29 0,43 0,35 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,70 0,79 0,88 1,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,38 0,45 0,37 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 20% 91% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 14% 8% 12%
Grynojo pelno marža 10% 14% 83% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 135
Dividendai/grynasis pelnas 0,50
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 32% 29% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 33% 30% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 33% 31% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 22,44 38,27 19,40 35,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 22,36 38,20 19,34 35,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,36 0,35 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,79 0,87 0,88 1,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,38 0,37 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 173% 14% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 7% 9% 22%
Grynojo pelno marža 15% 168% 2% 21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos kinas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120143996
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų ir vaizdajuosčių saugojimas, transliavimas, nuoma ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lietuvoskinas.lt/
ROE

3,2%

Darbuotojų skaičius

6

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas StoškusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01