Valstybės valdomos įmonės

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra – įmonė, įsteigta sujungus VĮ Vilniaus mazuto saugyklą ir VĮ Subačiaus kuro bazę 2001 metais. Įmonės pagrindinis uždavinys – kaupti ir tvarkyti naftos produktų (variklių benzino, dyzelino, skystojo kuro (mazuto)) atsargas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 32 889 66 939 34 452 19 839
Pardavimo savikaina 32 479 65 915 32 956 19 405
Bendrasis pelnas 410 1 024 1 496 434
Bendrojo pelno marža 1% 2% 4% 2%
Veiklos sąnaudos 810 849 1 844 1 875
Tipinės veiklos pelnas -400 174 -348 -1 441
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% -1% -7%
EBITDA -398 180 -340 -1 434
EBITDA marža -1% 0% -1% -7%
Grynasis pelnas -397 176 -348 -1 440
Grynojo pelno marža -1% 0% -1% -7%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 9 017 25 250 14 282 5 557
Pardavimo savikaina 8 891 24 026 14 051 5 354
Bendrasis pelnas 126 1 225 231 203
Bendrojo pelno marža 1% 5% 2% 4%
Veiklos sąnaudos 486 943 867 1 008
Tipinės veiklos pelnas -360 282 -636 -805
Tipinės veiklos pelno marža -4% 1% -4% -14%
EBITDA -359 285 -633 -801
EBITDA marža -4% 1% -4% -14%
Grynasis pelnas -360 282 -636 -805
Grynojo pelno marža -4% 1% -4% -14%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 30 22 16
Nematerialus turtas 0 11 6 2
Materialus turtas 2 19 16 15
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 95 087 95 252 94 297 93 184
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 82 967 87 605 90 953 90 947
Per vienerius metus gautinos sumos 71 1 346 1 988 1 816
Kitas trumpalaikis turtas 2 896 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 9 153 6 301 1 356 421
Turto iš viso 95 090 95 282 94 319 93 200
Nuosavas kapitalas 94 950 95 126 94 299 92 859
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 140 157 20 340
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 140 157 20 340
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 95 090 95 282 94 319 93 199
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 26 22 20 16
Nematerialus turtas 8 6 4 2
Materialus turtas 18 16 16 15
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 94 748 94 297 93 994 93 184
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 89 887 90 953 90 956 90 947
Per vienerius metus gautinos sumos 1 843 1 988 1 919 1 816
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 3 018 1 356 1 120 421
Turto iš viso 94 774 94 319 94 014 93 200
Nuosavas kapitalas 94 496 94 299 93 664 92 859
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 1 0
Įsipareigojimai 278 20 349 340
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 278 20 349 340
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 94 774 94 319 94 014 93 199

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% 0% -0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% 0% -0% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% -0% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 681,15 607,48 4 762,45 273,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 86,82 48,77 168,85 6,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,70 0,36 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 11 188,00 4 091,29 1 317,47 1 035,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,70 0,36 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% 0% -1% -7%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% -1% -7%
Grynojo pelno marža -1% 0% -1% -7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% -0% -0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -0% -0% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% -0% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 340,82 4 762,45 269,48 273,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 17,49 168,85 8,71 6,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,36 0,42 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 1 566,26 1 317,47 1 737,68 1 035,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,50 0,36 0,42 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% 1% -4% -14%
Tipinės veiklos pelno marža -4% 1% -4% -14%
Grynojo pelno marža -4% 1% -4% -14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos naftos produktų agentūra
  • Įmonės kodas110084364
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaNaftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lnpa.lt/lt/
ROE

-1,5%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vytautas Kazimieras AranauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Vaclovas MalinauskasĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

  • Karolis ŠvaikauskasEnergetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vedėjo pavaduotojas

VALDYBOS NARIAI

  • Rimantas ButkusNepriklausomas narys, NKT Cables Group Komercijos vadovas

Informacija aktuali: 2018/10/31