• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra buvo įsteigta 1998 metais. Agentūra pagal savo kompetenciją įgyvendina žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo, rinkos informacinės, eksporto skatinimo politikos priemones, dalyvauja skatinant mokslo pažangą ir inovacijas žemės ir maisto ūkio sektoriuje bei populiarinant tautinio paveldo produktus. Įmonė taip pat vykdo tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo ir kitą veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 120 456 66 542
Pardavimo savikaina 123 450 46 504
Bendrasis pelnas -3 6 20 38
Bendrojo pelno marža -2% 1% 30% 7%
Veiklos sąnaudos 4 40 3 26
Tipinės veiklos pelnas -7 -34 17 12
Tipinės veiklos pelno marža -5% -7% 26% 2%
EBITDA 28 -25 42 -373
EBITDA marža 24% -6% 64% -69%
Grynasis pelnas -2 -31 16 -394
Grynojo pelno marža -1% -7% 25% -73%

Balansas

Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 783 761 747 729
Nematerialus turtas 73 64 56 47
Materialus turtas 710 697 691 682
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 59 989 67 395 69 799 69 459
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 58 050 63 869 68 156 67 981
Per vienerius metus gautinos sumos 313 1 046 1 256 942
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 626 2 481 388 536
Turto iš viso 60 772 68 157 70 546 70 188
Nuosavas kapitalas 868 849 865 472
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 196 694 135 749
Įsipareigojimai 59 708 66 613 69 546 68 967
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 58 106 65 213 68 943 67 942
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 59 708 66 613 69 546 68 967
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 60 772 68 157 70 546 70 188

Finansiniai rodikliai

2015
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,91
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3%
Tipinės veiklos pelno marža -1%
Grynojo pelno marža -0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 692
Dividendai/grynasis pelnas -2,58
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% -0% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -30% -4% -2% -57%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -26% -2% -2% -27%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,96 0,96 0,98 0,97
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 1,01 1,00 1,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,03 0,05 0,02 0,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,45 0,74 0,68 0,82
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,67 0,60 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% -6% 64% -69%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -7% 26% 2%
Grynojo pelno marža -1% -7% 25% -73%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽemės ūkio rinkos administravimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litfood.lt

Vadovybė

  • Likvidatorius Vilius MartišiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01