Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra buvo įsteigta 1998 metais. Agentūra pagal savo kompetenciją įgyvendina žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo, rinkos informacinės, eksporto skatinimo politikos priemones, dalyvauja skatinant mokslo pažangą ir inovacijas žemės ir maisto ūkio sektoriuje bei populiarinant tautinio paveldo produktus. Įmonė taip pat vykdo tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo ir kitą veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 275 480 361 522
Pardavimo savikaina 241 430 361 496
Bendrasis pelnas 34 50 -1 26
Bendrojo pelno marža 12% 10% -0% 5%
Veiklos sąnaudos 39 79 320 43
Tipinės veiklos pelnas -5 -29 -321 -17
Tipinės veiklos pelno marža -2% -6% -89% -3%
EBITDA 36 18 -268 17
EBITDA marža 13% 4% -74% 3%
Grynasis pelnas 2 -24 -312 -15
Grynojo pelno marža 1% -5% -86% -3%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 124 120 456 66
Pardavimo savikaina 126 123 450 46
Bendrasis pelnas -2 -3 6 20
Bendrojo pelno marža -2% -2% 1% 30%
Veiklos sąnaudos 294 4 40 3
Tipinės veiklos pelnas -296 -7 -34 17
Tipinės veiklos pelno marža -239% -5% -7% 26%
EBITDA -288 28 -25 42
EBITDA marža -232% 24% -6% 64%
Grynasis pelnas -294 -2 -31 16
Grynojo pelno marža -238% -1% -7% 25%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 852 818 783 747
Nematerialus turtas 102 92 73 56
Materialus turtas 750 726 710 691
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 251 23 739 59 989 69 799
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 211 13 416 58 050 68 156
Per vienerius metus gautinos sumos 276 4 888 313 1 256
Kitas trumpalaikis turtas 1 764 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 0 5 434 1 626 388
Turto iš viso 4 103 24 557 60 772 70 546
Nuosavas kapitalas 1 132 1 180 868 865
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 96 171 196 135
Įsipareigojimai 2 874 23 205 59 708 69 546
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 13 570 58 106 68 943
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 874 23 205 59 708 69 546
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 103 24 557 60 772 70 546
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 793 783 761 747
Nematerialus turtas 82 73 64 56
Materialus turtas 711 710 697 691
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 61 533 59 989 67 395 69 799
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 793 58 050 63 869 68 156
Per vienerius metus gautinos sumos 10 169 313 1 046 1 256
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 6 571 1 626 2 481 388
Turto iš viso 62 326 60 772 68 157 70 546
Nuosavas kapitalas 870 868 849 865
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 722 196 694 135
Įsipareigojimai 60 734 59 708 66 613 69 546
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 45 331 58 106 65 213 68 943
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 60 734 59 708 66 613 69 546
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 62 326 60 772 68 157 70 546

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -0% -1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% -30% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -26% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,55 0,96 0,98
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,13 1,02 1,00 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,71 0,44 0,03 0,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,03 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,33 0,57 0,45 0,68
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,25 0,41 0,35 0,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 4% -74% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -6% -89% -3%
Grynojo pelno marža 1% -5% -86% -3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% -1% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -30% -30% -4% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -18% -26% -2% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,73 0,96 0,96 0,98
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,01 1,00 1,01 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,28 0,03 0,05 0,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,45 0,74 0,68
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,43 0,35 0,67 0,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -232% 24% -6% 64%
Tipinės veiklos pelno marža -239% -5% -7% 26%
Grynojo pelno marža -238% -1% -7% 25%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110073873
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽemės ūkio rinkos administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litfood.lt
ROE

-1,7%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Likvidatorius Vilius Martišiusįmonės direktorius (generalinio direktoriaus)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vidmantas AšmonasŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Zigmas MedingisŽemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento direktoriaus pavaduotojas
 • Rūta Pupkaitė-JurgutienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė
 • Modestas VažnevičiusŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo syriaus vedėjas