• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

„Oro navigacija“ yra valstybės valdoma įmonė , įkurta 1995 metais. Tai įmonė – sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 28 053 27 990 28 246 28 757
Pardavimo savikaina 19 084 20 235 19 549 19 780
Bendrasis pelnas 8 968 7 755 8 697 8 977
Bendrojo pelno marža 32% 28% 31% 31%
Veiklos sąnaudos 5 947 5 953 5 848 7 908
Tipinės veiklos pelnas 3 021 1 802 2 849 1 069
Tipinės veiklos pelno marža 11% 6% 10% 4%
EBITDA 6 757 5 403 5 593 4 467
EBITDA marža 24% 19% 20% 16%
Grynasis pelnas -1 900 1 227 2 145 1 552
Grynojo pelno marža -7% 4% 8% 5%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 14 925 13 765 14 992 15 043
Pardavimo savikaina 9 970 10 110 9 670 9 068
Bendrasis pelnas 4 955 3 655 5 322 5 975
Bendrojo pelno marža 33% 27% 35% 40%
Veiklos sąnaudos 2 158 3 463 4 445 3 210
Tipinės veiklos pelnas 2 797 192 877 2 765
Tipinės veiklos pelno marža 19% 1% 6% 18%
EBITDA 3 924 1 627 2 840 4 353
EBITDA marža 26% 12% 19% 29%
Grynasis pelnas 2 379 -89 1 641 2 738
Grynojo pelno marža 16% -1% 11% 18%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 32 086 33 498 32 813 37 956
Nematerialus turtas 610 245 242 127
Materialus turtas 25 869 24 053 29 571 37 829
Finansinis turtas 5 606 9 200 3 000 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 13 882 13 354 18 532 17 214
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 480 419 466 479
Per vienerius metus gautinos sumos 5 312 5 164 5 066 5 096
Kitas trumpalaikis turtas 3 900 2 400 9 200 5 000
Pinigai ir ekvivalentai 4 189 5 371 3 800 6 639
Turto iš viso 45 968 46 852 51 345 55 170
Nuosavas kapitalas 42 817 44 044 46 120 46 017
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 164 57 2 592 2 786
Įsipareigojimai 2 987 2 751 2 633 6 367
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 830 320 509 2 016
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 156 2 431 2 124 4 351
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 45 968 46 852 51 345 55 170
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 32 813 35 567 37 956 42 699
Nematerialus turtas 242 203 127 109
Materialus turtas 29 571 32 364 37 829 42 590
Finansinis turtas 3 000 3 000 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 18 532 16 664 17 214 16 897
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 466 674 479 869
Per vienerius metus gautinos sumos 5 066 6 233 5 096 6 493
Kitas trumpalaikis turtas 9 200 5 000 5 000 2 000
Pinigai ir ekvivalentai 3 800 4 757 6 639 7 535
Turto iš viso 51 345 52 231 55 170 59 596
Nuosavas kapitalas 46 120 46 031 46 017 48 226
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 592 2 592 2 786 3 283
Įsipareigojimai 2 633 3 608 6 367 8 087
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 509 509 2 016 2 525
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 124 3 099 4 351 5 562
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 51 345 52 231 55 170 59 596

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -3% 3% 5% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% 3% 5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 5% 6% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,44 5,49 8,73 3,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,22 5,32 8,51 3,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,60 0,57 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,90 0,85 0,85 0,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,64 0,64 0,62 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 19% 20% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 6% 10% 4%
Grynojo pelno marža -7% 4% 8% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 500
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,32
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 3% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 4% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 4% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,73 5,38 3,96 3,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,51 5,16 3,85 2,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,57 0,58 0,54 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,85 0,83 0,81 0,77
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,64 0,62 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 12% 19% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 1% 6% 18%
Grynojo pelno marža 16% -1% 11% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 500
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,32

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

3,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Oro navigacija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas210060460
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro erdvės stebėjimas ir navigacija
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ans.lt/
Grąža valstybei

799 tūkst. eurų

ROE

6,8%

Darbuotojų skaičius

313

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas GustysĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius, partneris, UAB „Vilniaus vandenys“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas
 • Mikas JovaišasNepriklausomas narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Projektų valdymo skyriaus vadovas
 • Andrius ŠniuolisSusisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės vadovas
 • Vytautas VaižmužisĮmonės Aerodromų skrydžių valdymo centro vadovas

Informacija aktuali: 2019/09/01