Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Oro navigacija“ vykdo Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus teikdama specializuotas paslaugas šalies oro erdvėje, todėl bendrovės veiklą itin griežtai reglamentuoja šalies ir tarptautiniai teisės aktai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 28 053 27 990 28 246 28 757
Pardavimo savikaina 19 084 20 235 19 549 19 780
Bendrasis pelnas 8 968 7 755 8 697 8 977
Bendrojo pelno marža 32% 28% 31% 31%
Veiklos sąnaudos 5 947 5 953 5 848 7 908
Tipinės veiklos pelnas 3 021 1 802 2 849 1 069
Tipinės veiklos pelno marža 11% 6% 10% 4%
EBITDA 6 757 5 403 5 593 4 467
EBITDA marža 24% 19% 20% 16%
Grynasis pelnas -1 900 1 227 2 145 1 552
Grynojo pelno marža -7% 4% 8% 5%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 7 521 14 925 13 765 14 992
Pardavimo savikaina 4 526 9 970 10 110 9 670
Bendrasis pelnas 2 995 4 955 3 655 5 322
Bendrojo pelno marža 40% 33% 27% 35%
Veiklos sąnaudos 1 961 2 158 3 463 4 445
Tipinės veiklos pelnas 1 034 2 797 192 877
Tipinės veiklos pelno marža 14% 19% 1% 6%
EBITDA 1 807 3 924 1 627 2 840
EBITDA marža 24% 26% 12% 19%
Grynasis pelnas 734 2 379 -89 1 641
Grynojo pelno marža 10% 16% -1% 11%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 32 086 33 498 32 813 37 956
Nematerialus turtas 610 245 242 127
Materialus turtas 25 869 24 053 29 571 37 829
Finansinis turtas 5 606 9 200 3 000 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 13 882 13 354 18 532 17 214
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 480 419 466 479
Per vienerius metus gautinos sumos 5 312 5 164 5 066 5 096
Kitas trumpalaikis turtas 3 900 2 400 9 200 5 000
Pinigai ir ekvivalentai 4 189 5 371 3 800 6 639
Turto iš viso 45 968 46 852 51 345 55 170
Nuosavas kapitalas 42 817 44 044 46 120 46 017
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 164 57 2 592 2 786
Įsipareigojimai 2 987 2 751 2 633 6 367
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 830 320 509 2 016
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 156 2 431 2 124 4 351
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 45 968 46 852 51 345 55 170
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 33 188 32 813 35 567 37 956
Nematerialus turtas 154 242 203 127
Materialus turtas 23 834 29 571 32 364 37 829
Finansinis turtas 9 200 3 000 3 000 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 14 118 18 532 16 664 17 214
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 616 466 674 479
Per vienerius metus gautinos sumos 6 126 5 066 6 233 5 096
Kitas trumpalaikis turtas 2 400 9 200 5 000 5 000
Pinigai ir ekvivalentai 4 976 3 800 4 757 6 639
Turto iš viso 47 306 51 345 52 231 55 170
Nuosavas kapitalas 43 811 46 120 46 031 46 017
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 4 2 592 2 592 2 786
Įsipareigojimai 3 491 2 633 3 608 6 367
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 320 509 509 2 016
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 171 2 124 3 099 4 351
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 47 306 51 345 52 231 55 170

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -3% 3% 5% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% 3% 5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 5% 6% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,44 5,49 8,73 3,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,22 5,32 8,51 3,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,60 0,57 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,90 0,85 0,85 0,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,64 0,64 0,62 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 19% 20% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 6% 10% 4%
Grynojo pelno marža -7% 4% 8% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 500
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,32
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 5% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 5% 6% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 6% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,45 8,73 5,38 3,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,26 8,51 5,16 3,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,57 0,58 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,85 0,85 0,83 0,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,62 0,64 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 26% 12% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 19% 1% 6%
Grynojo pelno marža 10% 16% -1% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 500
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,32

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Oro navigacija“
 • Įmonės kodas210060460
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro erdvės stebėjimas ir navigacija
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ans.lt/
Grąža valstybei

799 tūkst. eurų

ROE

6,8%

Darbuotojų skaičius

313

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas GustysĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Jolanta VerikaitėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius, partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, UAB „EPSO-G“ valdybos narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas
 • Mikas JovaišasNepriklausomas narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Projektų valdymo skyriaus vadovas, UAB Baltic Post ir UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“ valdybos narys
 • Andrius ŠniuolisSusisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktorius
 • Vytautas VaižmužisĮmonės Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovas

Informacija aktuali: 2018/10/31