• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė poilsio namai „Baltija“ buvo įkurta 1991 m. sausį. Poilsio namų veikla – apgyvendinimo paslaugos, reabilitacinis gydymas, palaikomoji ir ambulatorinė reabilitacija, komercinio gydymo paslaugos, viešojo maitinimo, komunalinės paslaugos bei konferencijų ir pasitarimų organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 759 708 599 200
Pardavimo savikaina 629 688 549 37
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 129 20 50 163
Bendrojo pelno marža 17% 3% 8% 82%
Veiklos sąnaudos 1 245 696 400 379
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 116 -676 -351 -215
Tipinės veiklos pelno marža -147% -96% -59% -108%
EBITDA 349 501 -190 -74
EBITDA marža 46% 71% -32% -37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 -685 -393 -264
Grynojo pelno marža 0% -97% -66% -132%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 399 319 280 25
Pardavimo savikaina 346 295 254 19
Bendrasis pelnas 53 24 26 6
Bendrojo pelno marža 13% 7% 9% 25%
Veiklos sąnaudos 391 243 157 145
Tipinės veiklos pelnas -338 -220 -131 -139
Tipinės veiklos pelno marža -85% -69% -47% -558%
EBITDA 749 -138 -52 -69
EBITDA marža 188% -43% -19% -277%
Grynasis pelnas -338 -242 -151 -171
Grynojo pelno marža -85% -76% -54% -691%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 5 438 5 258 5 097 4 956
Nematerialus turtas 9 6 2
Materialus turtas 5 429 5 252 5 095 4 956
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 90 37 11 45
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 3 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 64 27 2 4
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 6 9 41
TURTO IŠ VISO 5 528 5 295 5 108 5 002
Nuosavas kapitalas 4 676 3 991 3 598 3 333
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 852 1 304 1 511 1 668
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 272 747 1 136 1 283
Ilgalaikiai įsipareigojimai 270 744 1 136 1 283
Trumpalaikiai įsipareigojimai 222 217 40 63
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 528 5 295 5 108 5 002
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 5 258 5 176 5 097 5 025
Nematerialus turtas 6 4 2 0
Materialus turtas 5 252 5 172 5 095 5 025
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 37 63 11 37
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 3 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 28 45 2 17
Kitas trumpalaikis turtas 0 3 0 2
Pinigai ir ekvivalentai 6 12 9 18
Turto iš viso 5 295 5 239 5 108 5 062
Nuosavas kapitalas 3 991 3 749 3 598 3 426
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 304 1 490 1 511 1 636
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 744 961 1 136 1 231
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 086 1 303 1 471 1 567
Trumpalaikiai įsipareigojimai 218 187 40 69
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 295 5 239 5 108 5 062

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -5% -13% -8% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 60% -16% -10% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -27% -14% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,44 0,19 0,32 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,12 0,17 0,28 0,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,10 0,15 0,27 0,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,13 0,12 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,18 0,13 0,12 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas -2,04 0,16 0,16 0,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% 71% -32% -37%
Tipinės veiklos pelno marža -33% -96% -59% -108%
Grynojo pelno marža -29% -97% -66% -132%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -13% -11% -8% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -15% -14% -10% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -13% -11% -7% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,18 0,22 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,17 0,34 0,28 0,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,16 0,32 0,28 0,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,13 0,12 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,13 0,12 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16 0,18 0,16 0,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 188% -43% -19% -277%
Tipinės veiklos pelno marža -85% -69% -47% -558%
Grynojo pelno marža -85% -76% -54% -691%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB poilsio namai „Baltija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaApgyvendinimo paslaugos, reabilitacijos centras
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.baltijahotel.lt/
ROE

-7,6%

Darbuotojų skaičius

5

Vadovybė

  • Sigutė Dindaitė-KairienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01