• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Problematika“ įkurta 1991 metais, o 2011 metų balandį perregistruota kaip akcinė bendrovė. Įmonės veikla – kelių statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių laboratoriniai bandymai ir analizė, automobilių kelių ir jų statinių techninė kokybės kontrolė ir techninė priežiūra, kelių statybinių medžiagų sertifikavimas ir šių medžiagų (gaminių) normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė (licencinė priežiūra) ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 3 938 3 809 5 359 6 938
Pardavimo savikaina 2 766 2 444 3 346 4 227
Bendrasis pelnas 1 172 1 365 2 013 2 710
Bendrojo pelno marža 30% 36% 38% 39%
Veiklos sąnaudos 923 846 876 903
Tipinės veiklos pelnas 248 519 1 138 1 807
Tipinės veiklos pelno marža 6% 14% 21% 26%
EBITDA 513 807 1 473 2 141
EBITDA marža 13% 21% 27% 31%
Grynasis pelnas 243 458 984 1 569
Grynojo pelno marža 6% 12% 18% 23%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 465 2 288 4 650 1 943
Pardavimo savikaina 2 074 1 520 2 707 1 427
Bendrasis pelnas 1 391 768 1 943 516
Bendrojo pelno marža 40% 34% 42% 27%
Veiklos sąnaudos 408 587 317 411
Tipinės veiklos pelnas 983 181 1 626 105
Tipinės veiklos pelno marža 28% 8% 35% 5%
EBITDA 1 146 349 1 792 264
EBITDA marža 33% 15% 39% 14%
Grynasis pelnas 853 155 1 414 103
Grynojo pelno marža 25% 7% 30% 5%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 021 4 010 3 198 5 880
Nematerialus turtas 6 1 9 24
Materialus turtas 2 185 2 981 3 040 5 703
Finansinis turtas 684 885 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 146 143 149 154
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 4 526 3 456 4 968 3 687
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 164 200 318 227
Per vienerius metus gautinos sumos 647 714 678 772
Kitas trumpalaikis turtas 1 055 1 057 203 0
Pinigai ir ekvivalentai 2 661 1 486 3 769 2 687
Turto iš viso 7 547 7 466 8 166 9 567
Nuosavas kapitalas 7 247 7 205 7 685 8 395
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 300 261 481 1 172
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 300 261 481 1 172
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 7 547 7 466 8 166 9 567
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 198 3 984 5 880 6 560
Nematerialus turtas 9 15 24 25
Materialus turtas 3 040 3 821 5 703 6 382
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 149 149 154 154
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 4 968 4 060 3 687 2 028
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 318 412 227 158
Per vienerius metus gautinos sumos 678 1 436 772 1 151
Kitas trumpalaikis turtas 203 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 3 769 2 211 2 687 719
Turto iš viso 8 166 8 044 9 567 8 588
Nuosavas kapitalas 7 685 7 008 8 395 7 275
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 481 1 036 1 172 1 313
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 481 1 036 1 172 1 313
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 8 166 8 044 9 567 8 588

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 6% 13% 18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 6% 13% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 7% 15% 22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 15,07 13,24 10,32 3,15
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 14,52 12,48 9,66 2,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,51 0,68 0,78
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,30 1,08 1,49 1,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,53 0,72 0,86
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 21% 27% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 14% 21% 26%
Grynojo pelno marža 6% 12% 18% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 507 504 859 1 244
Dividendai/grynasis pelnas 2,08 1,10 0,87 0,79
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 13% 13% 18% 18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 15% 20% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 15% 17% 22% 24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,32 3,92 3,15 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,66 3,52 2,95 1,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,68 0,74 0,78 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,49 1,62 1,53 1,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,72 0,83 0,86 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 33% 15% 39% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 28% 8% 35% 5%
Grynojo pelno marža 25% 7% 30% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 859 1 244
Dividendai/grynasis pelnas 0,87 0,79

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Problematika“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120721845
 • SektoriusKita
 • VeiklaStatybų analizė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.problematika.lt/
Grąža valstybei

1,2 mln. eurų

ROE

19,5%

Darbuotojų skaičius

107

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Artūras PalekasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arvydas DarulisNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Rolandas OginskasNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2019/09/01