• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Problematika“ įkurta 1991 metais, o 2011 metų balandį perregistruota kaip akcinė bendrovė. Įmonės veikla – kelių statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių laboratoriniai bandymai ir analizė, automobilių kelių ir jų statinių techninė kokybės kontrolė ir techninė priežiūra, kelių statybinių medžiagų sertifikavimas ir šių medžiagų (gaminių) normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė (licencinė priežiūra) ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 3 809 5 359 6 938 5 138
Pardavimo savikaina 2 444 3 346 4 227 3 394
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 365 2 013 2 710 1 744
Bendrojo pelno marža 36% 38% 39% 34%
Veiklos sąnaudos 846 876 903 1 039
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 519 1 138 1 807 705
Tipinės veiklos pelno marža 14% 21% 26% 14%
EBITDA 807 1 473 2 143 1 071
EBITDA marža 21% 27% 31% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 458 984 1 572 618
Grynojo pelno marža 12% 18% 23% 12%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 465 2 288 4 650 1 943
Pardavimo savikaina 2 074 1 520 2 707 1 427
Bendrasis pelnas 1 391 768 1 943 516
Bendrojo pelno marža 40% 34% 42% 27%
Veiklos sąnaudos 408 587 317 411
Tipinės veiklos pelnas 983 181 1 626 105
Tipinės veiklos pelno marža 28% 8% 35% 5%
EBITDA 1 146 349 1 792 264
EBITDA marža 33% 15% 39% 14%
Grynasis pelnas 853 155 1 414 103
Grynojo pelno marža 25% 7% 30% 5%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 4 010 3 198 5 880 6 583
Nematerialus turtas 1 9 24 19
Materialus turtas 2 981 3 040 5 703 6 414
Finansinis turtas 885
Kitas ilgalaikis turtas 143 149 154 150
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 363 4 895 3 619 799
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 112 244 159 85
Per vienerius metus gautinos sumos 709 678 772 713
Kitas trumpalaikis turtas 1 057 203
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 486 3 769 2 687 1
TURTO IŠ VISO 7 466 8 166 9 567 7 413
Nuosavas kapitalas 7 205 7 685 8 395 6 269
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 259 479 1 171 1 144
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 307
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78
Trumpalaikiai įsipareigojimai 259 479 1 171 1 065
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 466 8 166 9 567 7 413
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 198 3 984 5 880 6 560
Nematerialus turtas 9 15 24 25
Materialus turtas 3 040 3 821 5 703 6 382
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 149 149 154 154
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 4 968 4 060 3 687 2 028
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 318 412 227 158
Per vienerius metus gautinos sumos 678 1 436 772 1 151
Kitas trumpalaikis turtas 203 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 3 769 2 211 2 687 719
Turto iš viso 8 166 8 044 9 567 8 588
Nuosavas kapitalas 7 685 7 008 8 395 7 275
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 481 1 036 1 172 1 313
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 481 1 036 1 172 1 313
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 8 166 8 044 9 567 8 588

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 13% 18% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 20% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 30% 43% 22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,22 3,09 0,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,70 2,95 0,67
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,78 0,61
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,49 1,53 0,82
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,72 0,86 0,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 31% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 21% 26% 14%
Grynojo pelno marža 18% 23% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 859 1 244 1 337
Dividendai/grynasis pelnas 0,87 0,79 2,16
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 13% 13% 18% 18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 15% 20% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 15% 17% 22% 24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,32 3,92 3,15 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,66 3,52 2,95 1,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,68 0,74 0,78 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,49 1,62 1,53 1,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,72 0,83 0,86 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 33% 15% 39% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 28% 8% 35% 5%
Grynojo pelno marža 25% 7% 30% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 859 1 244
Dividendai/grynasis pelnas 0,87 0,79

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Problematika“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120721845
 • SektoriusKita
 • VeiklaStatybų analizė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.problematika.lt/
Grąža valstybei

1,3 mln. eurų

ROE

8,4%

Darbuotojų skaičius

99

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Artūras PalekasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arvydas DarulisNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Rolandas OginskasNepriklausomas narys
 • Janina LaskauskienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2020/07/01