• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Registrų centras įsteigtas 1997 metais. Įmonė tvarko nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, adresų registrą, juridinių asmenų registrą. Taip pat kuria, diegia ir plėtoja su šiais ir kitais registrais susijusias informacines sistemas, tvarko registrų archyvus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 30 219 36 892 39 122 39 079
Pardavimo savikaina 21 948 26 796 27 504 26 533
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 270 10 095 11 618 12 547
Bendrojo pelno marža 27% 27% 30% 32%
Veiklos sąnaudos 8 103 9 945 10 734 10 579
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 168 150 884 1 968
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% 2% 5%
EBITDA 1 607 2 470 4 017 5 430
EBITDA marža 5% 7% 10% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 173 98 766 1 922
Grynojo pelno marža 1% 0% 2% 5%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 19 919 19 924 19 198 19 698
Pardavimo savikaina 15 137 14 183 13 321 13 178
Bendrasis pelnas 4 782 5 741 5 877 6 520
Bendrojo pelno marža 24% 29% 31% 33%
Veiklos sąnaudos 5 444 4 969 5 765 3 778
Tipinės veiklos pelnas -661 772 112 2 742
Tipinės veiklos pelno marža -3% 4% 1% 14%
EBITDA 705 2 208 1 809 4 388
EBITDA marža 4% 11% 9% 22%
Grynasis pelnas -587 633 133 2 343
Grynojo pelno marža -3% 3% 1% 12%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 19 303 24 702 24 110 21 561
Nematerialus turtas 1 677 2 869 2 915 2 755
Materialus turtas 16 884 20 879 19 978 17 276
Finansinis turtas 143 95 48
Kitas ilgalaikis turtas 742 812 1 122 1 483
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 906 5 078 5 528 8 723
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 415 196 584 373
Per vienerius metus gautinos sumos 1 802 2 303 2 365 2 591
Kitas trumpalaikis turtas 359 485
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 330 2 094 2 580 5 759
TURTO IŠ VISO 22 493 30 140 29 989 30 652
Nuosavas kapitalas 13 452 18 505 19 084 19 892
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 599 1 277 1 123 1 442
Įsipareigojimai 7 353 10 262 9 708 9 284
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 965 1 730 1 456 889
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 805 1 682 941 367
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 548 8 580 5 791 5 554
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 493 30 140 29 989 30 652
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 24 702 24 590 24 110 23 083
Nematerialus turtas 2 869 3 276 2 915 2 222
Materialus turtas 20 879 20 305 19 978 19 619
Finansinis turtas 143 143 95 95
Kitas ilgalaikis turtas 812 866 1 122 1 147
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 5 438 6 242 5 879 9 709
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 556 1 343 934 446
Per vienerius metus gautinos sumos 2 303 3 140 2 365 3 823
Kitas trumpalaikis turtas 485 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 2 094 1 759 2 580 5 440
Turto iš viso 30 140 30 832 29 989 32 792
Nuosavas kapitalas 18 505 19 138 19 084 20 313
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 277 1 484 1 123 1 352
Įsipareigojimai 10 358 10 210 9 782 11 127
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 730 1 788 1 456 1 111
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 682 2 124 1 696 3 581
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 676 8 086 8 086 7 547
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 30 140 30 832 29 989 32 792

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% 1% 3% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 2% 5% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 2% 8% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,09 0,08 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,11 0,59 0,95 1,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,47 0,57 0,85 1,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 1,40 1,30 1,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 1,68 1,60 1,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 2,31 2,08 2,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 7% 10% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -11% 0% 2% 5%
Grynojo pelno marža -11% 0% 2% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 187 1 111 1 325
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,91 1,45 0,69
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 1% 3% 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% 5% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 6% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,06 0,05 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,63 0,77 0,73 1,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,56 0,61 0,61 1,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,32 1,45 1,30 1,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,56 1,84 1,60 1,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,26 2,34 2,08 1,97
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 11% 9% 22%
Tipinės veiklos pelno marža -3% 4% 1% 14%
Grynojo pelno marža -3% 3% 1% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 187 1 111
Dividendai/grynasis pelnas 1,91 1,45

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Registrų centras
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas124110246
 • SektoriusKita
 • VeiklaNT kadastro ir registro tvarkymas, juridinių asmenų ir adresų registrų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija (buvusi - Ūkio)
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.registrucentras.lt/
Grąža valstybei

1,6 mln. eurų

ROE

11,1%

Darbuotojų skaičius

1 645

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius UrbanavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys, UAB „Executive advisors“ partneris, UAB „Baltic Clippers“ generalinis direktorius, Baltic Underwriting Agency stebėtojų tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Ingrida MiknevičienėVĮ Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento Nekilnojamojo turto kadastro Vilniaus 6 kadastro duomenų tvarkymo grupės vadovė
 • Ina BielskėNepriklausoma narė, AB „Telia Lietuva“ Klientų aptarnavimo padalinio vadovė
 • Andrius ByčkovasNepriklausomas narys, Cognizant Technology Solutions, UAB, IT departamento direktorius
 • Arūnas StašionisVilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro direktorius

Informacija aktuali: 2020/07/01