Valstybės valdomos įmonės

Registrų centras įsteigtas 1997 metais. Įmonė tvarko nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, adresų registrą, juridinių asmenų registrą, kuria, diegia ir plėtoja su šiais ir kitais registrais susijusias informacines sistemas, tvarko registrų archyvus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 29 251 30 219 36 892 39 122
Pardavimo savikaina 21 719 21 948 26 796 27 504
Bendrasis pelnas 7 532 8 270 10 095 11 618
Bendrojo pelno marža 26% 27% 27% 30%
Veiklos sąnaudos 7 504 8 111 9 945 10 734
Tipinės veiklos pelnas 28 160 150 884
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% 2%
EBITDA 1 222 1 608 2 479 4 017
EBITDA marža 4% 5% 7% 10%
Grynasis pelnas 97 166 98 766
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 2%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 8 911 19 919 19 924 19 198
Pardavimo savikaina 6 433 15 137 14 183 13 321
Bendrasis pelnas 2 478 4 782 5 741 5 877
Bendrojo pelno marža 28% 24% 29% 31%
Veiklos sąnaudos 2 132 5 444 4 969 5 765
Tipinės veiklos pelnas 346 -661 772 112
Tipinės veiklos pelno marža 4% -3% 4% 1%
EBITDA 827 705 2 208 1 809
EBITDA marža 9% 4% 11% 9%
Grynasis pelnas 291 -587 633 133
Grynojo pelno marža 3% -3% 3% 1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 17 949 19 010 24 702 24 110
Nematerialus turtas 1 450 1 583 2 869 2 915
Materialus turtas 15 865 16 751 20 879 19 978
Finansinis turtas 0 0 143 95
Kitas ilgalaikis turtas 634 677 812 1 122
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 4 877 3 190 5 438 5 879
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 621 1 058 556 934
Per vienerius metus gautinos sumos 2 913 1 802 2 303 2 365
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 485 0
Pinigai ir ekvivalentai 343 330 2 094 2 580
Turto iš viso 22 826 22 201 30 140 29 989
Nuosavas kapitalas 13 625 13 743 18 505 19 084
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 030 1 599 1 277 1 123
Įsipareigojimai 8 170 6 859 10 358 9 782
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 399 1 965 1 730 1 456
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 399 1 590 1 682 1 696
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 771 5 269 8 676 8 086
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 22 826 22 201 30 140 29 989
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 18 745 24 702 24 590 24 110
Nematerialus turtas 1 458 2 869 3 276 2 915
Materialus turtas 16 610 20 879 20 305 19 978
Finansinis turtas 0 143 143 95
Kitas ilgalaikis turtas 677 812 866 1 122
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 5 422 5 438 6 242 5 879
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 675 556 1 343 934
Per vienerius metus gautinos sumos 3 009 2 303 3 140 2 365
Kitas trumpalaikis turtas 0 485 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 738 2 094 1 759 2 580
Turto iš viso 24 166 30 140 30 832 29 989
Nuosavas kapitalas 14 936 18 505 19 138 19 084
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 581 1 277 1 484 1 123
Įsipareigojimai 7 649 10 358 10 210 9 782
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 970 1 730 1 788 1 456
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 695 1 682 2 124 1 696
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 953 8 676 8 086 8 086
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 24 166 30 140 30 832 29 989

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 2% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 2% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,09 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,72 0,61 0,63 0,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 0,40 0,56 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,33 1,34 1,32 1,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,66 1,64 1,56 1,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,15 2,21 2,26 2,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 5% 7% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% 2%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 48 84 187 1 111
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 1,91 1,45
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 1% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 2% 1% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 2% 2% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,06 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 0,63 0,77 0,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,80 0,56 0,61 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,38 1,32 1,45 1,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,77 1,56 1,84 1,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,29 2,26 2,34 2,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 4% 11% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 4% -3% 4% 1%
Grynojo pelno marža 3% -3% 3% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 187 1 111
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,91 1,45

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Registrų centras
 • Įmonės kodas124110246
 • SektoriusKita
 • VeiklaNT kadastro ir registro tvarkymas, juridinių asmenų ir adresų registrų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.registrucentras.lt/
Grąža valstybei

1,4 mln. eurų

ROE

5,4%

Darbuotojų skaičius

1 611

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius UrbanavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Dalytė ZemlevičienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys, finansų, bankininkystės ir pokyčių ekspertas, UAB „Executive advisors“ partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Eglė RadvilėNepriklausoma narė, AB „Lietuvos geležinkeliai" informacinių technologijų centro vadovė
 • Ingrida MiknevičienėVilniaus filialo Kadastro duomenų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja-juriskonsultė
 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius
 • Darius KuliešiusSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento vyresnysis patarėjas

Informacija aktuali: 2018/10/31