• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Aplinkos ministerijos įsteigta nepriklausoma valstybės įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų. Pagrindinis įmonės tikslas yra teikti kokybiškas sertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų bei standartų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 1 009 1 083 1 064 1 249
Pardavimo savikaina 620 637 619 645
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 389 446 445 605
Bendrojo pelno marža 39% 41% 42% 48%
Veiklos sąnaudos 305 371 318 272
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 84 75 126 333
Tipinės veiklos pelno marža 8% 7% 12% 27%
EBITDA 141 121 157 357
EBITDA marža 14% 11% 15% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 76 56 108 282
Grynojo pelno marža 8% 5% 10% 23%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 521 505 559 707
Pardavimo savikaina 300 300 320 329
Bendrasis pelnas 221 205 239 378
Bendrojo pelno marža 42% 41% 43% 53%
Veiklos sąnaudos 200 148 171 124
Tipinės veiklos pelnas 21 58 69 253
Tipinės veiklos pelno marža 4% 11% 12% 36%
EBITDA 59 96 61 263
EBITDA marža 11% 19% 11% 37%
Grynasis pelnas 16 66 42 213
Grynojo pelno marža 3% 13% 7% 30%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 299 245 216 243
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 298 244 216 243
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 837 887 1 031 1 186
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 16 6 5
Per vienerius metus gautinos sumos 94 86 54 66
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 471 539 725 870
TURTO IŠ VISO 1 156 1 150 1 262 1 446
Nuosavas kapitalas 864 882 962 1 128
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 92 91 76 70
Įsipareigojimai 200 176 222 246
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 200 176 222 246
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 156 1 150 1 262 1 446
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 247 227 216 214
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 244 226 216 214
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 2 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 903 1 054 1 045 1 220
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 5 6 7
Per vienerius metus gautinos sumos 97 121 69 79
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir ekvivalentai 539 683 725 887
Turto iš viso 1 150 1 281 1 262 1 434
Nuosavas kapitalas 882 920 962 1 059
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 91 83 76 73
Įsipareigojimai 177 278 224 301
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 177 278 224 301
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 150 1 281 1 262 1 434

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 5% 9% 21%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 7% 12% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 16% 25% 56%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,11 5,05 4,64 4,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,96 4,96 4,61 4,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,49 0,94 0,88 0,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 8,97 3,98 4,61 5,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,84 1,24 1,15 1,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 11% 15% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 7% 12% 27%
Grynojo pelno marža 6% 5% 10% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 74 28 115 210
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 1,07 0,75
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 7% 9% 20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 10% 12% 27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 11% 14% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,10 3,79 4,68 4,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,99 3,77 4,65 4,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,91 0,82 0,88 0,93
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,82 4,08 4,60 5,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,20 1,15 1,15 1,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 19% 11% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 11% 12% 36%
Grynojo pelno marža 3% 13% 7% 30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 115
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,07

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110068926
  • SektoriusKita
  • VeiklaSertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.spsc.lt
Grąža valstybei

219 tūkst. eurų

ROE

27,6%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Valdemaras GauronskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01