Valstybės valdomos įmonės

1996 metais „Aurabankas“ buvo reorganizuotas į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę AB Turto bankas, kuris 2011 metų vasarį pertvarkytas į valstybinę įmonę. Šiuo metu pagrindinės VĮ Turto bankas veiklos kryptys yra valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir skolų valstybei išieškojimas. 2014 metų spalio 1 d. valstybės įmonė Turto bankas buvo reorganizuotas prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 4 574 2 533 3 127 3 491
Pardavimo savikaina 1 800 3 101 2 469 2 822
Bendrasis pelnas 2 774 -568 659 669
Bendrojo pelno marža 61% -22% 21% 19%
Veiklos sąnaudos 1 737 590 902 731
Tipinės veiklos pelnas 1 037 -1 158 -243 -63
Tipinės veiklos pelno marža 23% -46% -8% -2%
EBITDA 1 465 -654 -24 444
EBITDA marža 32% -26% -1% 13%
Grynasis pelnas 1 574 -1 055 -174 31
Grynojo pelno marža 34% -42% -6% 1%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 2 750 -1 268 1 606 1 885
Pardavimo savikaina 675 1 182 1 396 1 427
Bendrasis pelnas 2 075 -2 450 210 458
Bendrojo pelno marža 75% 193% 13% 24%
Veiklos sąnaudos 185 465 382 350
Tipinės veiklos pelnas 1 889 -2 915 -171 109
Tipinės veiklos pelno marža 69% 230% -11% 6%
EBITDA 2 025 -2 986 121 322
EBITDA marža 74% 236% 8% 17%
Grynasis pelnas 1 902 -2 888 -128 159
Grynojo pelno marža 69% 228% -8% 8%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 88 490 88 598 66 028 69 803
Nematerialus turtas 153 371 237 113
Materialus turtas 45 594 38 563 35 854 61 146
Finansinis turtas 42 715 49 638 29 912 8 516
Kitas ilgalaikis turtas 28 27 24 27
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 83 415 72 263 93 250 124 969
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 65 302 54 128 62 350 71 664
Per vienerius metus gautinos sumos 1 926 2 324 1 768 24 318
Kitas trumpalaikis turtas 3 234 2 435 660 638
Pinigai ir ekvivalentai 12 952 13 377 28 472 28 349
Turto iš viso 171 905 160 862 159 278 194 771
Nuosavas kapitalas 51 234 42 808 40 666 66 316
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 209 452 43 41
Įsipareigojimai 120 462 117 601 118 569 128 415
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 36 818 42 778 27 435 10 677
Ilgalaikiai įsipareigojimai 95 589 106 783 99 294 38 297
Trumpalaikiai įsipareigojimai 24 873 10 818 19 275 90 118
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 171 905 160 862 159 278 194 771
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 63 976 66 028 68 257 69 803
Nematerialus turtas 303 237 178 113
Materialus turtas 33 469 35 854 38 189 61 146
Finansinis turtas 30 170 29 912 29 861 8 516
Kitas ilgalaikis turtas 33 24 29 27
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 78 238 93 250 99 415 124 969
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 47 728 62 350 65 850 71 664
Per vienerius metus gautinos sumos 4 227 1 768 1 662 24 318
Kitas trumpalaikis turtas 0 660 639 638
Pinigai ir ekvivalentai 26 283 28 472 31 263 28 349
Turto iš viso 142 214 159 278 167 671 194 771
Nuosavas kapitalas 41 009 40 666 43 063 66 316
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 55 43 43 41
Įsipareigojimai 101 150 118 569 124 565 128 415
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 32 954 27 435 66 457 10 677
Ilgalaikiai įsipareigojimai 88 494 99 294 47 587 38 297
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 656 19 275 76 979 90 118
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 142 214 159 278 167 671 194 771

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% -1% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% -2% -0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -1% -0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,27 0,17 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,35 6,68 4,84 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,73 1,68 1,60 0,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,02 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,03 0,04 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,05 0,07 0,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% -26% -1% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 23% -46% -8% -2%
Grynojo pelno marža 34% -42% -6% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 787 0 0 441
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00 0,00 14,41
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% -0% -2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% -0% -7% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -0% -3% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,23 0,17 0,40 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,18 4,84 1,29 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,41 1,60 0,44 0,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,02 0,00 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,04 0,01 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,07 0,01 0,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 74% 236% 8% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 69% 230% -11% 6%
Grynojo pelno marža 69% 228% -8% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 441
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 14,41

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Turto bankas
 • Įmonės kodas112021042
 • SektoriusKita
 • VeiklaValstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir skolų valstybei išieškojimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.turtas.lt
Grąža valstybei

515 tūkst. eurų

ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

144

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Marius KliokysĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Lina UžlienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys, UAB "Auroch investments" partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė, UAB "Quantum capital" vadovaujanti partnerė
 • Vidmantas Šiugždinis Nepriklausomas narys, UAB "Impuls LTU" generalinis direktorius
 • Lina FrejutėFinansų ministerijos projektų skyriaus vedėjos pavaduotoja
 • Algirdas StumbrysVĮ Turto banko Valstybės nekilnojamojo turto strategijos departamento Valstybės nekilnojamojo turto strategijos įgyvendinimo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis VĮ Turto banko Valstybės nekilnojamojo turto strategijos departamento direktoriaus pareigas

Informacija aktuali: 2018/10/31