• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1996 metais „Aurabankas“ buvo reorganizuotas į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę AB Turto bankas, kuris 2011 metų vasarį pertvarkytas į valstybinę įmonę. 2014 metų spalio 1 d. valstybės įmonė Turto bankas buvo reorganizuotas prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Pagrindinės VĮ Turto banko veiklos sritys yra: centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas, ­­­skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 2 533 3 127 3 491 5 449
Pardavimo savikaina 1 927 2 469 2 822 4 443
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 606 659 669 1 007
Bendrojo pelno marža 24% 21% 19% 18%
Veiklos sąnaudos 1 764 915 731 899
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 158 -256 -62 108
Tipinės veiklos pelno marža -46% -8% -2% 2%
EBITDA -1 037 242 444 1 489
EBITDA marža -41% 8% 13% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 055 -188 31 151
Grynojo pelno marža -42% -6% 1% 3%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos -1 268 1 606 1 885 2 271
Pardavimo savikaina 1 182 1 396 1 427 1 930
Bendrasis pelnas -2 450 210 458 341
Bendrojo pelno marža 193% 13% 24% 15%
Veiklos sąnaudos 465 382 350 428
Tipinės veiklos pelnas -2 915 -171 109 -87
Tipinės veiklos pelno marža 230% -11% 6% -4%
EBITDA -2 986 121 322 471
EBITDA marža 236% 8% 17% 21%
Grynasis pelnas -2 888 -128 159 -45
Grynojo pelno marža 228% -8% 8% -2%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 88 598 66 032 69 803 174 445
Nematerialus turtas 371 237 113 53
Materialus turtas 38 563 35 854 61 146 167 931
Finansinis turtas 49 638 29 912 8 516 6 428
Kitas ilgalaikis turtas 26 28 27 34
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 71 403 92 633 124 331 107 954
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 54 101 62 372 71 664 69 240
Per vienerius metus gautinos sumos 2 398 1 789 24 318 3 053
Kitas trumpalaikis turtas 1 526
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 377 28 472 28 349 35 662
TURTO IŠ VISO 160 862 159 450 194 771 283 675
Nuosavas kapitalas 42 808 40 654 66 316 173 769
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 452 43 41 193
Įsipareigojimai 117 598 118 747 128 404 109 701
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 42 778 30 037 20 101 151
Ilgalaikiai įsipareigojimai 106 783 43 021 38 297 28 646
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 768 75 682 90 088 81 033
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 160 862 159 450 194 771 283 675
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 66 028 68 257 69 803 118 776
Nematerialus turtas 237 178 113 55
Materialus turtas 35 854 38 189 61 146 112 711
Finansinis turtas 29 912 29 861 8 516 5 977
Kitas ilgalaikis turtas 24 29 27 32
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 93 250 99 415 124 969 115 020
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 62 350 65 850 71 664 80 775
Per vienerius metus gautinos sumos 1 768 1 662 24 318 2 997
Kitas trumpalaikis turtas 660 639 638 517
Pinigai ir ekvivalentai 28 472 31 263 28 349 30 732
Turto iš viso 159 278 167 671 194 771 233 796
Nuosavas kapitalas 40 666 43 063 66 316 117 851
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 43 43 41 75
Įsipareigojimai 118 569 124 565 128 415 115 870
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 27 435 66 457 10 677 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 99 294 47 587 38 297 35 306
Trumpalaikiai įsipareigojimai 19 275 76 979 90 118 80 564
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 159 278 167 671 194 771 233 796

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 37% -0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 41% -0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 49% -1% -0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,74 0,30 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,51 1,22 1,38 1,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,47 0,40 0,58 0,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,22 0,02 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,38 0,04 0,05 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,36 0,07 0,07 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 38% 8% 13% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 36% -8% -2% 2%
Grynojo pelno marža 30% -6% 1% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 81 441 129
Dividendai/grynasis pelnas 0,42 14,41 0,85
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -2% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -7% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -3% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,40 0,05 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,84 1,29 1,39 1,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,60 0,44 0,59 0,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,00 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,01 0,05 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,07 0,01 0,07 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 236% 8% 17% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 230% -11% 6% -4%
Grynojo pelno marža 228% -8% 8% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 441
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 14,41

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Turto bankas
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas112021042
 • SektoriusKita
 • VeiklaValstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir skolų valstybei išieškojimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.turtas.lt
Grąža valstybei

206 tūkst. eurų

ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

169

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas SinkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys, UAB „Auroch investments“ partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė, UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė
 • Vidmantas ŠiugždinisNepriklausomas narys, UAB „Impuls LTU“ generalinis direktorius
 • Lina FrejutėFinansų ministerijos projektų skyriaus vedėjos pavaduotoja
 • Algirdas StumbrysVĮ Turto banko Valstybinių kompetencijų departamento direktorius

Informacija aktuali: 2020/07/01