• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1996 metais „Aurabankas“ buvo reorganizuotas į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę AB Turto bankas, kuris 2011 metų vasarį pertvarkytas į valstybinę įmonę. 2014 metų spalio 1 d. valstybės įmonė Turto bankas buvo reorganizuotas prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Pagrindinės VĮ Turto banko veiklos sritys yra: centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas, ­­­skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 4 574 2 533 3 127 3 491
Pardavimo savikaina 1 800 3 101 2 469 2 822
Bendrasis pelnas 2 774 -568 659 669
Bendrojo pelno marža 61% -22% 21% 19%
Veiklos sąnaudos 1 737 590 902 731
Tipinės veiklos pelnas 1 037 -1 158 -243 -63
Tipinės veiklos pelno marža 23% -46% -8% -2%
EBITDA 1 465 -654 -24 444
EBITDA marža 32% -26% -1% 13%
Grynasis pelnas 1 574 -1 055 -174 31
Grynojo pelno marža 34% -42% -6% 1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos -1 268 1 606 1 885 2 271
Pardavimo savikaina 1 182 1 396 1 427 1 930
Bendrasis pelnas -2 450 210 458 341
Bendrojo pelno marža 193% 13% 24% 15%
Veiklos sąnaudos 465 382 350 428
Tipinės veiklos pelnas -2 915 -171 109 -87
Tipinės veiklos pelno marža 230% -11% 6% -4%
EBITDA -2 986 121 322 471
EBITDA marža 236% 8% 17% 21%
Grynasis pelnas -2 888 -128 159 -45
Grynojo pelno marža 228% -8% 8% -2%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 88 490 88 598 66 028 69 803
Nematerialus turtas 153 371 237 113
Materialus turtas 45 594 38 563 35 854 61 146
Finansinis turtas 42 715 49 638 29 912 8 516
Kitas ilgalaikis turtas 28 27 24 27
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 83 415 72 263 93 250 124 969
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 65 302 54 128 62 350 71 664
Per vienerius metus gautinos sumos 1 926 2 324 1 768 24 318
Kitas trumpalaikis turtas 3 234 2 435 660 638
Pinigai ir ekvivalentai 12 952 13 377 28 472 28 349
Turto iš viso 171 905 160 862 159 278 194 771
Nuosavas kapitalas 51 234 42 808 40 666 66 316
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 209 452 43 41
Įsipareigojimai 120 462 117 601 118 569 128 415
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 36 818 42 778 27 435 10 677
Ilgalaikiai įsipareigojimai 95 589 106 783 99 294 38 297
Trumpalaikiai įsipareigojimai 24 873 10 818 19 275 90 118
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 171 905 160 862 159 278 194 771
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 66 028 68 257 69 803 118 776
Nematerialus turtas 237 178 113 55
Materialus turtas 35 854 38 189 61 146 112 711
Finansinis turtas 29 912 29 861 8 516 5 977
Kitas ilgalaikis turtas 24 29 27 32
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 93 250 99 415 124 969 115 020
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 62 350 65 850 71 664 80 775
Per vienerius metus gautinos sumos 1 768 1 662 24 318 2 997
Kitas trumpalaikis turtas 660 639 638 517
Pinigai ir ekvivalentai 28 472 31 263 28 349 30 732
Turto iš viso 159 278 167 671 194 771 233 796
Nuosavas kapitalas 40 666 43 063 66 316 117 851
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 43 43 41 75
Įsipareigojimai 118 569 124 565 128 415 115 870
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 27 435 66 457 10 677 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 99 294 47 587 38 297 35 306
Trumpalaikiai įsipareigojimai 19 275 76 979 90 118 80 564
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 159 278 167 671 194 771 233 796

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% -1% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% -2% -0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -1% -0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,27 0,17 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,35 6,68 4,84 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,73 1,68 1,60 0,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,02 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,03 0,04 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,05 0,07 0,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% -26% -1% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 23% -46% -8% -2%
Grynojo pelno marža 34% -42% -6% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 787 0 0 441
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00 0,00 14,41
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -2% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -7% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -3% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,40 0,05 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,84 1,29 1,39 1,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,60 0,44 0,59 0,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,00 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,01 0,05 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,07 0,01 0,07 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 236% 8% 17% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 230% -11% 6% -4%
Grynojo pelno marža 228% -8% 8% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 441
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 14,41

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Turto bankas
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas112021042
 • SektoriusKita
 • VeiklaValstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir skolų valstybei išieškojimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.turtas.lt
Grąža valstybei

515 tūkst. eurų

ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

144

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas SinkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys, UAB „Auroch investments“ partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė, UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė
 • Vidmantas Šiugždinis Nepriklausomas narys, UAB „Impuls LTU“ generalinis direktorius
 • Lina FrejutėFinansų ministerijos projektų skyriaus vedėjos pavaduotoja
 • Algirdas StumbrysVĮ Turto banko Valstybinių kompetencijų departamento direktorius

Informacija aktuali: 2019/09/01