• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija veikia nuo 1990 metų. Pagrindinė įmonės užduotis yra prižiūrėti ir eksploatuoti vidaus vandens kelius, reguliuoti upės vagas hidrotechniniais statiniais, plėsti Lietuvos Respublikos vidaus vandens kelių tinklą bei valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių infrastruktūrą, statyti ir remontuoti laivus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 2 153 206 231
Pardavimo savikaina 2 088 316 668 757
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 65 -316 -462 -526
Bendrojo pelno marža 3% % -224% -228%
Veiklos sąnaudos 294 124 28
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -230 -316 -586 -554
Tipinės veiklos pelno marža -11% % -284% -240%
EBITDA 107 93 22 89
EBITDA marža 5% % 11% 39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -237 -230 -576 -537
Grynojo pelno marža -11% % -280% -232%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 213 982 -982 0
Pardavimo savikaina 1 222 797 -129 275
Bendrasis pelnas -9 185 -853 -275
Bendrojo pelno marža -1% 19% 87% %
Veiklos sąnaudos 158 213 -213 0
Tipinės veiklos pelnas -167 -28 -640 -275
Tipinės veiklos pelno marža -14% -3% 65% %
EBITDA 61 35 -13 38
EBITDA marža 5% 4% 1% %
Grynasis pelnas -171 -29 -547 -240
Grynojo pelno marža -14% -3% 56% %

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 25 917 26 055 28 070 26 937
Nematerialus turtas
Materialus turtas 25 917 26 055 28 070 26 937
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 121 1 165 76 188
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 1 039 14 19
Per vienerius metus gautinos sumos 65 81 42 77
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 45 21 92
TURTO IŠ VISO 26 038 27 221 28 146 27 129
Nuosavas kapitalas 15 908 16 841 17 115 19 610
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 8 651 8 222 7 824 7 427
Įsipareigojimai 1 479 2 158 3 207 92
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 138 138 22
Ilgalaikiai įsipareigojimai 193 138 22
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 286 2 020 3 185 92
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 038 27 221 28 146 27 129
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 26 055 27 643 28 070 27 550
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 26 055 27 643 28 070 27 550
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 166 119 77 456
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 039 32 14 46
Per vienerius metus gautinos sumos 81 84 42 154
Kitas trumpalaikis turtas 1 2 0 120
Pinigai ir ekvivalentai 45 1 21 136
Turto iš viso 27 221 27 762 28 146 28 006
Nuosavas kapitalas 16 841 16 779 17 115 19 941
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 8 222 8 023 7 824 7 760
Įsipareigojimai 2 158 2 960 3 207 304
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 138 63 23 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 138 63 23 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 020 2 897 3 185 304
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 27 221 27 762 28 146 28 006

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -1% -2% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -3% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -5% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,03 0,58 0,02 2,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,42 0,06 0,02 1,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,01 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05 0,01 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% % 11% 39%
Tipinės veiklos pelno marža 5% % -284% -240%
Grynojo pelno marža 5% % -280% -232%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 292
Dividendai/grynasis pelnas 0,50
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -0% -2% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -0% -3% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% -2% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,58 0,04 0,02 1,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,06 0,03 0,02 1,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,00 -0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,08 0,00 -0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,13 0,00 -0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 4% 1% %
Tipinės veiklos pelno marža -14% -3% 65% %
Grynojo pelno marža -14% -3% 56% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Vidaus vandens kelių direkcija
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas132090925
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaVidaus vandens kelių priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://vvkd.lt/
Grąža valstybei

14 tūkst. eurų

ROE

-2,9%

Darbuotojų skaičius

71

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vladimiras VinokurovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas TamelisNepriklausomas narys, „UAB Instracts“

VALDYBOS NARIAI

 • Manfred SeitzNepriklausomas narys, Tethys Consulting GmbH
 • Indrė BernotaitėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Justinas JarusevičiusNepriklausomas narys, Advokatų profesinė bendrija „Motieka ir Audzevičius“
 • Reinhard VorderwinklerNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2020/07/01