• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), 6-erius metus veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta uždaroji akcinė bendrovė – finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina ilgalaikes ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 474 1 682 1 772 1 671
Pardavimo savikaina 119 569 625 624
Bendrasis pelnas 355 1 113 1 148 1 047
Bendrojo pelno marža 75% 66% 65% 63%
Veiklos sąnaudos 112 342 647 837
Tipinės veiklos pelnas 243 771 501 210
Tipinės veiklos pelno marža 51% 46% 28% 13%
EBITDA 248 803 574 370
EBITDA marža 52% 48% 32% 22%
Grynasis pelnas 171 654 424 236
Grynojo pelno marža 36% 39% 24% 14%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 886 802 869 792
Pardavimo savikaina 225 350 274 293
Bendrasis pelnas 661 453 594 499
Bendrojo pelno marža 75% 56% 68% 63%
Veiklos sąnaudos 454 300 538 416
Tipinės veiklos pelnas 207 153 56 82
Tipinės veiklos pelno marža 23% 19% 7% 10%
EBITDA 248 223 147 174
EBITDA marža 28% 28% 17% 22%
Grynasis pelnas 174 151 85 119
Grynojo pelno marža 20% 19% 10% 15%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 8 947 29 184 28 456 318
Nematerialus turtas 36 60 106 271
Materialus turtas 56 76 74 48
Finansinis turtas 8 854 29 047 28 275 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 21 231 11 917 10 183 2 885
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 10 80 20
Per vienerius metus gautinos sumos 356 7 821 3 409 584
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 1 000
Pinigai ir ekvivalentai 20 873 4 086 6 694 1 282
Turto iš viso 30 178 41 100 38 639 3 204
Nuosavas kapitalas 235 873 3 098 3 040
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 29 942 40 227 35 541 164
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 29 754 37 979 35 382 148
Ilgalaikiai įsipareigojimai 29 754 37 345 33 864 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 189 2 883 1 676 164
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 30 178 41 100 38 639 3 204
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 28 456 147 318 302
Nematerialus turtas 106 88 271 249
Materialus turtas 74 59 48 53
Finansinis turtas 28 275 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 10 183 3 095 2 885 2 419
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 80 68 20 17
Per vienerius metus gautinos sumos 3 409 2 718 584 620
Kitas trumpalaikis turtas 0 2 1 000 1 000
Pinigai ir ekvivalentai 6 694 307 1 282 781
Turto iš viso 38 639 3 242 3 204 2 721
Nuosavas kapitalas 3 098 2 941 3 040 2 570
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 35 541 301 164 150
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 35 382 15 148 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 33 864 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 676 301 164 150
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 38 639 3 242 3 204 2 721

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 116% 118% 23% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,99 0,92 0,92 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 112,43 4,13 6,07 17,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 112,42 4,13 6,03 17,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,05 0,04 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,09 0,06 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,22 3,03 0,96 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 52% 48% 32% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 51% 46% 28% 13%
Grynojo pelno marža 36% 39% 24% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 16 17 255 572
Dividendai/grynasis pelnas 0,10 0,03 0,60 2,43
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 1% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 23% 11% 8% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 1% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,92 0,00 0,05 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,07 10,29 17,58 16,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,03 10,07 17,46 15,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,08 0,08 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,13 0,12 7,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,96 0,58 0,54 0,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 28% 17% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 23% 19% 7% 10%
Grynojo pelno marža 20% 19% 10% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 255 572
Dividendai/grynasis pelnas 0,60 2,43

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303039520
 • SektoriusKita
 • VeiklaFinansinių paslaugų teikimas viešojo sektoriaus investicijoms
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vipa.lt/
Grąža valstybei

572 tūkst. eurų

ROE

7,7%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gvidas DargužasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gvidas DargužasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Raimonda LauraitytėĮmonės Finansų valdymo skyriaus vadovė - vyriausioji finansininkė
 • Kristina VaskelienėĮmonės generalinio direktoriaus pavaduotoja

Informacija aktuali: 2019/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nepaskirtas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Arūnas ČiuladaNepriklausomas narys, UAB „Synergy finance“ direktorius
 • Lina LiubauskaitėVyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja
 • Raimonda EidžiūnėFinansų ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja
 • Raimondas RapkevičiusNepriklausomas narys, UAB „General Financing“, priklausančiai „Marginalen“ bankinei grupei, generalinio direktoriaus pavaduotojas ir finansų direktorius, valdybos narys

Informacija aktuali: 2019/09/01