Valstybės valdomos įmonės

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ buvo įsteigta 2012 m. lapkričio mėn., o savo veiklą pradėjo 2013 m. balandžio mėn. Bendrovė teikia finansines paslaugas, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 474 1 682 1 772 1 671
Pardavimo savikaina 119 569 625 624
Bendrasis pelnas 355 1 113 1 148 1 047
Bendrojo pelno marža 75% 66% 65% 63%
Veiklos sąnaudos 112 342 647 837
Tipinės veiklos pelnas 243 771 501 210
Tipinės veiklos pelno marža 51% 46% 28% 13%
EBITDA 248 803 574 370
EBITDA marža 52% 48% 32% 22%
Grynasis pelnas 171 654 424 236
Grynojo pelno marža 36% 39% 24% 14%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 475 886 802 869
Pardavimo savikaina 388 225 350 274
Bendrasis pelnas 88 661 453 594
Bendrojo pelno marža 18% 75% 56% 68%
Veiklos sąnaudos -56 454 300 538
Tipinės veiklos pelnas 143 207 153 56
Tipinės veiklos pelno marža 30% 23% 19% 7%
EBITDA 163 248 223 147
EBITDA marža 34% 28% 28% 17%
Grynasis pelnas 122 174 151 85
Grynojo pelno marža 26% 20% 19% 10%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 8 947 29 184 28 456 318
Nematerialus turtas 36 60 106 271
Materialus turtas 56 76 74 48
Finansinis turtas 8 854 29 047 28 275 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 21 231 11 917 10 183 2 885
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 10 80 20
Per vienerius metus gautinos sumos 356 7 821 3 409 584
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 1 000
Pinigai ir ekvivalentai 20 873 4 086 6 694 1 282
Turto iš viso 30 178 41 100 38 639 3 204
Nuosavas kapitalas 235 873 3 098 3 040
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 29 942 40 227 35 541 164
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 29 754 37 979 35 382 148
Ilgalaikiai įsipareigojimai 29 754 37 345 33 864 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 189 2 883 1 676 164
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 30 178 41 100 38 639 3 204
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 24 911 28 456 147 318
Nematerialus turtas 73 106 88 271
Materialus turtas 78 74 59 48
Finansinis turtas 24 760 28 275 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 13 587 10 183 3 095 2 885
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 80 68 20
Per vienerius metus gautinos sumos 8 324 3 409 2 718 584
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 2 1 000
Pinigai ir ekvivalentai 5 256 6 694 307 1 282
Turto iš viso 38 498 38 639 3 242 3 204
Nuosavas kapitalas 2 924 3 098 2 941 3 040
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 35 574 35 541 301 164
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 34 728 35 382 15 148
Ilgalaikiai įsipareigojimai 34 728 33 864 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 847 1 676 301 164
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 38 498 38 639 3 242 3 204

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 116% 118% 23% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,99 0,92 0,92 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 112,43 4,13 6,07 17,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 112,42 4,13 6,03 17,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,05 0,04 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,09 0,06 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,22 3,03 0,96 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 52% 48% 32% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 51% 46% 28% 13%
Grynojo pelno marža 36% 39% 24% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 16 17 255 572
Dividendai/grynasis pelnas 0,10 0,03 0,60 2,43
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 1% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 23% 11% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,90 0,92 0,00 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 16,05 6,07 10,29 17,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 16,04 6,03 10,07 17,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,04 0,08 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,06 0,13 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,08 0,96 0,58 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 34% 28% 28% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 30% 23% 19% 7%
Grynojo pelno marža 26% 20% 19% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 255 572
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,60 2,43

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303039520
 • SektoriusKita
 • VeiklaFinansinių paslaugų teikimas viešojo sektoriaus investicijoms
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vipa.lt/
Grąža valstybei

572 tūkst. eurų

ROE

7,7%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gvidas DargužasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Raimonda LauraitytėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gvidas DargužasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Paulius JankauskasĮmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas
 • Raimonda LauraitytėĮmonės Finansų valdymo skyriaus vadovė - vyriausioji finansininkė
 • Kristina VaskelienėĮmonės generalinio direktoriaus pavaduotoja

Informacija aktuali: 2018/10/31

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Skirmantas JareckasNepriklausomas narys, „BnP Finance“, AB direktorius

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Arūnas ČiuladaNepriklausomas narys, UAB „Synergy finance“ direktorius
 • Lina Liubauskaitė Vyriausybės Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja
 • Ramūnas DilbaFinansų ministerijos Investicijų departamento direktorius
 • Raimondas RapkevičiusNepriklausomas narys, UAB „General Financing“ bankinės grupės „Marginalen“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir finansų direktorius, valdybos narys

Informacija aktuali: 2018/10/31