• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vilniaus metrologijos centras įsteigta 1991 metais, o 2011 metais pertvarkyta į akcinę bendrovę. Centras atlieka matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, pirminę ir periodinę patikrą, atlieka matavimo priemonių bandymus, kalibruoja matavimo priemones.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 3 268 3 026 3 306 3 370
Pardavimo savikaina 1 674 1 977 2 007 2 013
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 594 1 049 1 299 1 357
Bendrojo pelno marža 49% 35% 39% 40%
Veiklos sąnaudos 1 383 690 840 1 183
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 211 359 459 174
Tipinės veiklos pelno marža 6% 12% 14% 5%
EBITDA 479 721 806 557
EBITDA marža 15% 24% 24% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 198 387 461 195
Grynojo pelno marža 6% 13% 14% 6%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 650 1 642 1 664 1 690
Pardavimo savikaina 1 015 984 1 023 1 021
Bendrasis pelnas 636 658 641 669
Bendrojo pelno marža 39% 40% 39% 40%
Veiklos sąnaudos 358 400 440 482
Tipinės veiklos pelnas 278 258 200 187
Tipinės veiklos pelno marža 17% 16% 12% 11%
EBITDA 468 428 377 367
EBITDA marža 28% 26% 23% 22%
Grynasis pelnas 284 255 206 183
Grynojo pelno marža 17% 16% 12% 11%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 3 337 3 317 3 563 4 153
Nematerialus turtas 38 39 21 23
Materialus turtas 3 299 3 278 3 542 4 090
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 39
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 316 2 564 2 410 2 739
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 142 45 61 51
Per vienerius metus gautinos sumos 195 278 310 242
Kitas trumpalaikis turtas 852
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 127 2 242 2 039 2 446
TURTO IŠ VISO 5 668 5 920 6 015 6 929
Nuosavas kapitalas 5 382 5 581 5 667 6 346
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 14 7 2
Įsipareigojimai 271 333 347 583
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 145 189 189 160
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 668 5 920 6 015 6 929
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 317 3 287 3 455 3 408
Nematerialus turtas 39 30 21 20
Materialus turtas 3 278 3 258 3 434 3 388
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 604 2 560 2 453 2 704
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 48 61 46
Per vienerius metus gautinos sumos 278 370 310 414
Kitas trumpalaikis turtas 39 50 43 41
Pinigai ir ekvivalentai 2 242 2 093 2 039 2 203
Turto iš viso 5 920 5 847 5 908 6 112
Nuosavas kapitalas 5 603 5 392 5 576 5 514
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 7 4 2 1
Įsipareigojimai 311 452 331 597
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 121 118 142 159
Trumpalaikiai įsipareigojimai 190 334 189 438
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 920 5 847 5 908 6 112

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 7% 8% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 7% 8% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 16% 19% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,41 13,54 12,76 17,15
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,52 13,30 12,44 16,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,52 0,55 0,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,67 0,91 0,96 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,48 0,55 0,59 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 24% 24% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 12% 14% 5%
Grynojo pelno marža 2% 13% 14% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 466 336 311
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,21 0,73 1,59
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 9% 8% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 10% 8% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 11% 10% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,73 7,68 13,00 6,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,49 7,53 12,67 6,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,57 0,56 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,17 0,99 0,98 1,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,73 0,61 0,59 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 26% 23% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 16% 12% 11%
Grynojo pelno marža 17% 16% 12% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 466 336
Dividendai/grynasis pelnas 1,19 0,73

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,8%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Vilniaus metrologijos centras
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120229395
 • SektoriusKita
 • VeiklaMatavimo priemonių patikra, bandymai ir kalibravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vmc.lt/
Grąža valstybei

310 tūkst. eurų

ROE

3,3%

Darbuotojų skaičius

123

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rūta KlevėnėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Kęstutis MotiejūnasNepriklausomas narys, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Laimis JančiūnasNepriklausomas narys, UAB „Bonus socius“ direktorius
 • Girda ValiulytėVĮ Turto banko Valstybinių kompetencijų departamento Privatizavimo skyriaus vadovė

Informacija aktuali: 2020/07/01