• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vilniaus metrologijos centras įsteigta 1991 metais, o 2011 metais pertvarkyta į akcinę bendrovę. Centras atlieka matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, pirminę ir periodinę patikrą, atlieka matavimo priemonių bandymus, kalibruoja matavimo priemones.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 368 1 545 3 026 3 306
Pardavimo savikaina 708 811 1 977 2 007
Bendrasis pelnas 659 734 1 049 1 299
Bendrojo pelno marža 48% 48% 35% 39%
Veiklos sąnaudos 519 550 686 840
Tipinės veiklos pelnas 141 184 363 459
Tipinės veiklos pelno marža 10% 12% 12% 14%
EBITDA 207 315 725 806
EBITDA marža 15% 20% 24% 24%
Grynasis pelnas 139 175 391 461
Grynojo pelno marža 10% 11% 13% 14%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 650 1 642 1 664 1 690
Pardavimo savikaina 1 015 984 1 023 1 021
Bendrasis pelnas 636 658 641 669
Bendrojo pelno marža 39% 40% 39% 40%
Veiklos sąnaudos 358 400 440 482
Tipinės veiklos pelnas 278 258 200 187
Tipinės veiklos pelno marža 17% 16% 12% 11%
EBITDA 468 428 377 367
EBITDA marža 28% 26% 23% 22%
Grynasis pelnas 284 255 206 183
Grynojo pelno marža 17% 16% 12% 11%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 924 1 869 3 317 3 455
Nematerialus turtas 2 23 39 21
Materialus turtas 1 922 1 846 3 278 3 434
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 900 981 2 604 2 453
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 61 45 61
Per vienerius metus gautinos sumos 84 77 278 310
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 39 43
Pinigai ir ekvivalentai 785 843 2 242 2 039
Turto iš viso 2 824 2 849 5 920 5 908
Nuosavas kapitalas 2 595 2 639 5 603 5 576
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 15 10 7 2
Įsipareigojimai 213 201 311 331
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 133 127 121 142
Trumpalaikiai įsipareigojimai 80 74 190 189
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 824 2 849 5 920 5 908
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 317 3 287 3 455 3 408
Nematerialus turtas 39 30 21 20
Materialus turtas 3 278 3 258 3 434 3 388
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 604 2 560 2 453 2 704
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 48 61 46
Per vienerius metus gautinos sumos 278 370 310 414
Kitas trumpalaikis turtas 39 50 43 41
Pinigai ir ekvivalentai 2 242 2 093 2 039 2 203
Turto iš viso 5 920 5 847 5 908 6 112
Nuosavas kapitalas 5 603 5 392 5 576 5 514
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 7 4 2 1
Įsipareigojimai 311 452 331 597
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 121 118 142 159
Trumpalaikiai įsipareigojimai 190 334 189 438
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 920 5 847 5 908 6 112

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 6% 9% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 7% 9% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 7% 11% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,19 13,31 13,73 13,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,81 12,48 13,49 12,67
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,54 0,69 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 0,81 1,17 0,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,59 0,73 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 20% 24% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 12% 12% 14%
Grynojo pelno marža 10% 11% 13% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 134 161 466 336
Dividendai/grynasis pelnas 0,96 0,92 1,19 0,73
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 9% 8% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 10% 8% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 11% 10% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,73 7,68 13,00 6,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,49 7,53 12,67 6,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,57 0,56 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,17 0,99 0,98 1,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,73 0,61 0,59 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 26% 23% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 16% 12% 11%
Grynojo pelno marža 17% 16% 12% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 466 336
Dividendai/grynasis pelnas 1,19 0,73

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,8%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Vilniaus metrologijos centras
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120229395
 • SektoriusKita
 • VeiklaMatavimo priemonių patikra, bandymai ir kalibravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vmc.lt/
Grąža valstybei

336 tūkst. eurų

ROE

8,3%

Darbuotojų skaičius

143

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rūta KlevėnėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Kęstutis MotiejūnasNepriklausomas narys, UAB „Investicijų ir veslo garantijos“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Laimis JančiūnasNepriklausomas narys, UAB „Bonus socius“ direktorius
 • Girda ValiulytėVĮ Turto banko Valstybinių kompetencijų departamento Privatizavimo skyriaus vadovė

Informacija aktuali: 2019/09/01