• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įsteigtas 2002 metais, toliau atlieka viešosios įstaigos Kaimo verslo plėtros ir informacijos centras 1998 metais pradėtus ir vykdytus darbus. Įmonė padeda kurti ir įgyvendinti pagrindines Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) dalis – Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą, Gyvulių registrą ir Žemės sklypų tapatybės nustatymo sistemą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 554 727 674 752
Pardavimo savikaina 114 124 184 155
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 439 603 490 596
Bendrojo pelno marža 79% 83% 73% 79%
Veiklos sąnaudos 923 569 724 867
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -483 34 -234 -271
Tipinės veiklos pelno marža -87% 5% -35% -36%
EBITDA -80 414 79 -81
EBITDA marža -14% 57% 12% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -480 32 -234 -270
Grynojo pelno marža -87% 4% -35% -36%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 295 398 276 431
Pardavimo savikaina 77 89 95 112
Bendrasis pelnas 218 309 181 319
Bendrojo pelno marža 74% 78% 65% 74%
Veiklos sąnaudos 286 323 401 420
Tipinės veiklos pelnas -68 -13 -221 -101
Tipinės veiklos pelno marža -23% -3% -80% -24%
EBITDA 125 157 -78 -4
EBITDA marža 42% 39% -28% -1%
Grynasis pelnas -58 -13 -221 -101
Grynojo pelno marža -20% -3% -80% -24%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 3 095 2 747 2 643 2 477
Nematerialus turtas 409 278 352 551
Materialus turtas 2 685 2 469 2 292 1 926
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 543 974 1 195 1 176
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 42 142 184 230
Per vienerius metus gautinos sumos 4 1 2 2
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 497 832 1 009 945
TURTO IŠ VISO 3 724 3 721 3 839 3 653
Nuosavas kapitalas 2 419 2 342 2 108 1 838
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 961 1 083 1 340 1 456
Įsipareigojimai 345 296 391 359
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 345 296 391 359
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 724 3 721 3 839 3 653
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 747 2 484 2 643 2 358
Nematerialus turtas 278 205 352 263
Materialus turtas 2 469 2 279 2 292 2 095
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 974 1 942 1 195 1 888
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 142 303 184 307
Per vienerius metus gautinos sumos 1 0 2 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 832 1 639 1 009 1 579
Turto iš viso 3 721 4 426 3 839 4 246
Nuosavas kapitalas 2 364 2 351 2 108 2 006
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 083 1 547 1 340 1 567
Įsipareigojimai 274 529 391 673
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 274 529 391 673
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 721 4 426 3 839 4 246

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 12% 1% -6% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 14% 1% -11% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 15% 2% -14% -16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,13 3,29 3,05 3,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 2,81 2,58 2,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,70 0,20 0,18 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,79 0,25 0,25 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80 0,31 0,30 0,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 57% 12% -11%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% -35% -36%
Grynojo pelno marža 3% 4% -35% -36%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 51
Dividendai/grynasis pelnas 0,50
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -2% -6% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% -10% -15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -7% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,56 3,67 3,05 2,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,04 3,10 2,58 2,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,16 0,18 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,27 0,25 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,29 0,29 0,30 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 42% 39% -28% -1%
Tipinės veiklos pelno marža -23% -3% -80% -24%
Grynojo pelno marža -20% -3% -80% -24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas210086220
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulių indentifikavimas, registravimas, produktyvumo kontrolė ir kitos paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vic.lt/
ROE

-13,7%

Darbuotojų skaičius

209

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L. e. p. Sigitas PuodžiukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01